Harmonizacija misije u Dunavskom regionu – HARMONMISSIONS

U okviru projekta HARMONMISSIONS biće kreirana 3 glavna stuba napretka u oblasti Misija EU u Dunavskom regionu:

 1. Novi model upravljanja misijama EU u dunavskom regionu. Upravni odbor i savetodavne grupe će pomoći u povezivanju i uključivanju aktera sa različitih nivoa u misijama EU.
 2. Kreiranje tri onlajn platforme za lakše traženje aktuelnih projektnih poziva, partnera i drugih potrebnih informacija o misijama EU.
 3. Kroz informativne događaje, obuke i brokerske događaje, podići će se svijest, podržati saradnja i obučiti osoblje u oblasti misija EU.

Projekat HARMONMISSIONS stvoriće bolje uslove za efikasniju saradnju između partnera iz zemalja Dunavskog regiona. Cilj je da se postigne veća uključenost organizacija iz ovog regiona u projektne izazove fokusirane na 1. i 4. oblast Misije EU. Interesovanje za ove misije biće prošireno sa nacionalnog na regionalni nivo, jer su ove misije i njihovo efektivno ispunjavanje namenjene akterima sa različitih nivoa.

CILJ PROJEKTA:

 • Glavni cilj projekta HARMONMISSIONS je „harmonizacija“ sprovođenja Misija EU na nivou zemalja Dunavskog regiona. Uočavamo značajne razlike u nivou razumevanja, uspostavljanja i sprovođenja Misija EU između evropskih regiona. Zbog toga ćemo u okviru projekta nastojati da minimiziramo ove razlike i pomognemo da se uspostavi efikasan model upravljanja misijom na nivou dunavskog regiona.

  U projektu HARMONMISSIONS želimo da se posebno fokusiramo na dve oblasti misija EU:

  • Prilagođavanje klimatskim promenama
  • 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030

PARTNERI:

Vodeći partner:
 • Slovački centar naučnih i tehničkih informacija – Slovačka
Partneri:
 • Slovačka organizacija za istraživačku i razvojnu delatnost – Slovačka
 • Fond za primenjena istraživanja i komunikacije – Bugarska
 • Ukrajinski institut za međunarodnu politiku – Ukrajina
 • Izvršna agencija za visoko obrazovanje, istraživanje, razvoj i finansiranje inovacija – Rumunija
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat – Srbija
 • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA – Hrvatska
 • Centar za digitalne inovacije Slovenija – Slovenija
 • LIR Evolution – BiH
 • Institut savremenih tehnologija Crna Gora – Crna Gora
 • Grad Košice – Slovačka

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

30 meseci: 1. januar 2024 – 30.jun.2026 godine

VREDNOST PROJEKTA:

1.717.140,85€

 

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg program za Dunavski region koji sufinansira Evropska unija.

* više o projektu: https://interreg-danube.eu/projects/harmonmissions

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: