Usluge

Sektor za razvoj privrede

Potencijal mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) u obavljanju privredne delatnosti stimuliše se kroz realizaciju godišnjih operativnih planova Sektora za razvoj privrede, sa opštim ciljem da se ojača ukupna privredna aktivnost u Banatu.

Specifični ciljevi kojima teži RCR Banat, u okviru Sektora za razvoj privrede jesu:

 • Podrška sektoru MMSPP u unapređenju efikasnosti korišćenja resursa,
 • Podrška razvoju sektora MMSPP koji rade u poljoprivrednim i proizvodnim delatnostima,
 • Promovisanje privrede zasnovane na znanju i inovacijama,
 • Privlačenje investitora u region.

Sve usluge namenjene sektoru MMSPP predstavljaju deo, kako nacionalnih, tako i pokrajinskih razvojnih programa, a realizuju se kroz pojedinačne aktivnosti/projekte finansirane domaćim i ino sredstvima.

Najveći deo redovnih aktivnosti u oblasti podrške razvoja sektora MMSPP u Banatu sprovodi se u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i namenjen je novoosnovanim i postojećim MMSPP. Standardizovani set usluga namenjen MMSPP (SSU za MMSPP), koji RCR Banat sprovodi u partnerstvu sa RAS podrazumeva pet vrsta usluga, koje su besplatne i uključuju informacije, obuke, konsalting, promocije i mentoring.

Sektor za regionalni razvoj i projekte

 • Sprovođenje politike regionalnog razvoja i koordinacija razvojnih aktivnosti u regionu;
 • Zastupanje interesa i predstavljanje Banata na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Uspostavljanje međunarodne, prekogranične, međuopštinske i međusektorske saradnje;
 • Priprema lokalnih i regionalnih strateških razvojnih dokumenata i planova;
 • Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Banata;
 • Iniciranje i koordinacija procesa prioritetizacije projekata od lokalnog i regionalnog značaja;
 • Pronalaženje adekvatnih izvora finansiranja za realizaciju projekata;
 • Identifikacija, priprema i realizacija projekata;
 • Učestvovanje u radnim grupama, formiranim u okviru nacionalnih i internacionalnih programa;
 • Uspostavljanje i unapređenje saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama na nacionalnom i  međunarodnom nivou;
 • Sprovođenje istraživanja, analiza i studija u skladu sa potrebama regiona;
 • Podrška razvoju postojećih i uspostavljanju novih regionalnih entiteta;
 • Organizovanje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja iz oblasti strateškog planiranja i pripreme i realizacije projekata.

Sektor za finansije i IT

Uloga sektora iz oblasti finansija se u skladu sa savremenim globalnim trendovima razvija  u više pravaca. Jedna od najvažnijih uloga je prikupljanje, koncentrisanje, raspoređivanje novčanih sredstava, zatim adekvatno funkcionisanje sistema plaćanja, alokacija finansijskih sredstava i efikasan transfer u okviru realnog vremena  za rad i funkcionisanje RCR. Sektor kao jedan od oslonaca RCR predstavlja logističko-tehničku podršku drugim sektorima sa kojima u sinergiji čini kompaktnu celinu na kojoj se zasniva ukupan rad.

U okviru sektora se obavljaju poslovi vezani za računovodstvo i u saradnji za licenciranom knjigovodstvenom agencijom vrše se sve potrebne radnje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Uloga sektora iz oblasti informacionih tehnologija ogleda se u prikupljanju, analizi i obradi informacija o regionu Banata, kao i njihovo prezentovanje stanovništvu, malim i srednjim preduzećima i svim zainteresovanim stranama, putem portala www.banat.rs  i putem ostalih elektronskih i štampanih medija.

Pored redovne tehničke podrške svim sektorima posebna pažnja posvećuje se razvoju sistema elektronske uprave kao i razvoju mehanizama za efikasniju pripremu i praćenje projekata.

U okviru sektora razvijaju se softverske aplikacije bazirane na najnovijim tehnologijama koje zaposlenima omogućavaju brži i efikasniji rad uz mogućnost transparentnije i efikasnije kontrole rezultata (MyProject, Sistem 48, Elektronsko glasanje, E-uprava, aplikacije interne komunikacije, i aplikacije za prikupljanje i analizu podataka za potrebe projekata u kojima RCR Banat učestvuje).

Sektor za projekte i informacione tehnologije u saradnji sa ostalim sektorima aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji projekata koji direktno doprinose poboljšanju društveno-ekonomskih prilika u Banatu i šire.

Sektor u okviru svojih redovnih aktivnosti sprovodi i obuke iz oblasti primene IT u privredi i poljoprivredi, obuke iz oblasti elektronskog poslovanja i obuke primene IT u poslovanju.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: