Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2019. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2019. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini dodeliće ukupno 198.500.000,00 dinara.

Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o izmeni odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini („Službeni list APV”, broj 11/19 i 44/19).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Korisnici sredstava dodeljenih po ovom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 30. aprila 2020. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini, po ovom konkursu, dodeliće ukupno 128.500.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti, za podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, što podrazumeva:
­

 • dnevne usluge u zajednici ‒ kao što su dnevni boravak, pomoć u kući i svratište, uz aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
  ­
 • usluge podrške za samostalan život ‒ kao što su stanovanje uz podršku, personalna asistencija ‒ koje se pružaju pojedincu da bi se njegove mogućnosti za zadovoljenje osnovnih potreba izjednačile s mogućnostima ostalih članova društva, da bi mu se poboljšao kvalitet života i da bi mogao da vodi aktivan i samostalan život u društvu;
  ­
 • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni i druge savetodavno-terapijske usluge;
  ­
 • usluge smeštaja podizanjem i standardizacijom kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju.

Navedenim uslugama socijalne zaštite zadovoljavaju se specifične potrebe sledećih korisnika:
­

 • dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
  ­
 • odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

1. ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnikana teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodine ‒ 120.000.000,00 dinara;

2. pružaocima usluga socijalne zaštite – udruženjima građana ‒ 8.500.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodine

2. pružaoci usluga socijalne zaštite – udruženja građana ‒ upisani u registar u nadležnom organu za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pružaoci usluga socijalne zaštite – udruženja građana mogu aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 500.000,00 dinara.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donose ili na koje daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 021/487-4400).

Uz prijavu, podnosi se i sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „Za konkurs”.

Prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i prijave koje su podnete nakon roka koji je propisan konkursom ‒ neće se razmatrati.

Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok: 07.11.2019. godine

Dodatne informacije na broj telefona 021/487-4400

Detaljnije

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: