Javni konkurs za finansiranje programa podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede u 2019. godini

Na osnovu člana 11. razdeo 13, čl. 20, 21, 22. stav 4. čl. 25. i 26. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV”, broj: 60/2018) i člana 5. Pravilnika o kriterijumima za učešće u programu podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA PODSTICANjA SARADNjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2019. GODINI

1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće Program podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede. 

U okviru ovog Programa biće finansirana saradnja privrednih društava ili javnih preduzeća sa akreditovanom naučnoistraživačkom organizacijom (instituti, fakulteti, univerziteti i centri izuzetnih vrednosti), koja ima sedište na teritoriji AP Vojvodine. Cilj Progama jeste jačanje pozicije naučnoistraživačkih organizacija kroz poslovnu saradnju s privredom i promocija njihovih usluga i proizvoda u uslovima tržišnog poslovanja.

Ovim konkursom i finansijskim planom Sekretarijata predviđeno je da se izdvoji ukupno 15.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalni iznos za isplatu od strane Sekretarijata iznosi 2.000.000,00 dinara po pojedinačnom ugovoru/ fakturi.

2. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3. Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 30. novembra 2019. godine.

4. Prijave za finansiranje programa podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede mogu da podnose privredna društva i javna preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • ukoliko je podnosilac prijave privredno društvo, ono mora biti registrovano u Republici Srbiji u skladu s važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije. Ukoliko je podnosilac prijave javno preduzeće, ono mora biti osnovano kao preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u skladu s važećim Zakonom o javnim preduzećima;
  • izmirene dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu s propisima Republike Srbije;
  • da nije pod izrečenom merom zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja javnog konkursa, odnosno u vreme podnošenja prijave;
  • da nije u prethodnom postupku stečaja ili likvidacije. 

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće u Programu podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede”, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad.

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u pisanoj formi, u dva primerka, i u elektronskoj formi (e-mailom).

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za učešće u programu podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za učešće u programu podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Danijel Dragosavljević;
broj telefona: 021/4874074;
e-mail: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: