Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju u 2020. godini

J A V N I    P O Z I V
ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA
INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE
PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA U 2020. GODINI

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 01. juna do 15. juna 2020. godine, zaključno.

Detalje o uslovima možete pogledati na sledećim linkovima:

  1. Subvencije za navodnjavanje Ministarstva poljoprivrede
  2. Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede
  3. Subvencije za plastenike Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv, spisak prihvatljivih investicija i zahtev za podsticaje, možete pogledati na http://subvencije.rs/vesti/javni-poziv-ministarstva-poljoprivrede-za-podrsku-investicijama-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-primarnu-biljnu-proizvodnju-u-2018-godini/

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: