Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ koji podržava Vlada Švajcarske raspisuje

JAVNI POZIV

za  podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) realizuje projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ koji podržava Vlada Švajcarske. Aktivnosti na ovom projektu su deo podrške Ministarstva razvoju međuopštinske saradnje, koja je identifikovana kao prioritetna oblast u Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2018-2020. U okviru projekta je uspostavljen i Fond podrške za projekte međuopštinske saradnje u okviru koga je raspisan Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

Javni poziv je otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, u skladu sa zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Međuopštinsku saradnju, kroz razmenu iskustava, tehničku ili institucionalni podršku i jačanje kapaciteta mogu da uspostave sve one lokalne samouprave koje u njoj pronalaze ekonomski, kulturni, socijalni ili drugi zajednički interes.

Opšti cilj ovog Javnog poziva jeste da podrži procese međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Specifični ciljevi ovog Javnog poziva su:

Specifičan cilj A) Unapređenje postojeće međuopštinske saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave (JLS) u skladu sa postojećim zakonskim okvirom i nadležnostima gradova i opština. U okviru ovog cilja mogu da konkurišu samo jedinice lokalne samouprave i njihovi partneri koji već imaju potpisan Sporazum o međuopštinskoj saradnji.

Specifičan cilj B) Uspostavljanje nove međuopštinske saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave u skladu sa postojećim zakonskim okvirom i nadležnostima gradova i opština. U okviru ovog cilja mogu da konkurišu jedinice lokalne samouprave koje planiraju da tokom realizacije projekta uspostave međuopštinsku saradnju i definišu je odgovarajućim Sporazumom o međuopštinskoj saradnji.

Oblasti podrške

Poslovi koji mogu da budu predmet međuopštinske saradnje su svi poslovi jedinica lokalne samouprave iz izvornog i poverenog delokruga. Sektori u kojima je moguće ostvariti saradnju su definisani Zakonom o lokalnoj samoupravi, kao i zakonima resornih ministarstava.

Ko može da konkuriše

Obavezni partneri: najmanje 2 (dve) jedinice lokalne samouprave moraju zajedno da podnesu predlog projekta, sa tim što ne postoji limit u broju gradova i opština koji mogu da učestvuju kao partneri.

Pored jedinica lokalne samouprave, kao partneri mogu da konkurišu i:

 • Gradske opštine, pod uslovom da je vodeći partner ili jedan od partnera grad osnivač.
 • Preduzeća, ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave mogu učestvovati kao partneri na projektu ukoliko je vodeći partner ili jedan od partnera osnivač.

Ukupna sredstva opredeljena za ovaj Javni poziv iznose 117.000 švajcarskih franaka. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte u skladu sa ovim Javnim pozivom nije definisan, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 58.000,00 švajcarskih franaka.

Tipovi aktivnosti za koje je moguće konkurisati

 • Ekspertska podrška u usaglašavanju postojećeg Sporazuma o međuopštinskoj saradnji sa aktuelnim zakonskim okvirom;
 • Ekspertska podrška za unapređenje znanja i kapaciteta partnera;
 • Uređivanje i opremanje objekta / prostora namenjenog za funkcionisanje tela međuopštinske saradnje (potrebno obrazložiti u predlogu projekta)
 • Nabavka IT (IT podrške i softvera) i druge potrebne opreme (koja nije IT), (u predlogu projekta je potrebno precizno obrazložiti kako će se oprema koja se nabavlja koristiti);
 • Druge aktivnosti koje nisu napred navedene, a kojima se unapređuje međuopštinska saradnja.

Trajanje projekata

Planirani početak realizacije odobrenih projekata je 19. jul 2019. godine.

Sve projektne aktivnosti moraju biti definisane Ugovorom o donaciji koji mora biti realizovan  zaključno sa 31.10.2019. godine (ukoliko u toku realizacije projekta dođe do objektivnih kašnjenja u sprovođenju aktivnosti, postoji mogućnost produženja trajanja projekta do roka koji odobri donator).

Broj predloga projekata

Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati sa najviše jednim projektom kao nosilac projekta (vodeći partner).

Grad / opština / gradska opština mogu biti partneri na više projekata u skladu sa uslovima Javnog poziva, ali mogu ostvariti pravo na finansijska sredstva samo iz jednog projekta.

Potrebna dokumentacija

Obavezna dokumentacija koja se podnosi

 • Obrazac za podnošenje predloga projekta (prilog I);
 • Izjava o partnerstvu potpisana od strane gradonačelnika / predsednika opštine (za gradove, opštine i gradske opštine), direktora (za preduzeća, ustanove i druge organizacije) (prilog1. ili II.2)
 • Obrazac predloga budžeta projekta (prilog III);
 • Kopija Sporazuma o međuopštinskoj saradnji (za podnosioce predloga projekta koji imaju usvojen Sporazum o međuopštinskoj saradnji i konkurišu za specifičan cilj A).

Način prijavljivanja

Kompletnu prijavu sa dopunskom dokumentacijom (u skladu sa Smernicama) potrebno je dostaviti na adresu sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Krajnji rok za prijem prijava je 26. jun 2019. godine do 15.00.

Prijave koje su poslate posle naznačenog roka neće biti razmatrane.

 Evaluacija

Svi projekti koji su pripremljeni u skladu sa ovim Smernicama i dodatnim instrukcijama (videti Vodič za pripremu predloga projekata, prilog IV), i koji su pristigli u navedenom roku za prijavu predloga projekata će biti ocenjeni u skladu sa administrativnim i tehničkim kriterijima (tabela u Smernicama za pripremu predloga projekata).

Konačnu odluku o finansiranju projekata u okviru ovog Javnog poziva donosi ministar na predlog evaluacione komisije.

Rezultati evaluacije predloga projekata će biti objavljeni na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave 17. jula 2019. godine.

Svi kriterijumi Javnog poziva detaljno su objašnjeni u Smernicama za pripremu predloga projekata.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: