Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu odnosno projektu izgradnje, opremanja i održavanja sportskih objekata na području Republike Srbije

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga godišnjih programa odnosno projekata u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije. Prioritet imaju programi odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.

Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2020. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

USLOVI I KRITERIJUMI KOJE TREBA DA ISPUNI PREDLOŽENI PROGRAM ODNOSNO PROJEKAT

Predlog programa/projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

KRITERIJUMI ODOBRAVANjA PROGRAMA ODNOSNO PROJEKATA

Predlog programa odnosno projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:

 • Da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog člana 112. stav 1. tačka 3) Zakona;
 • Da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
 • Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 • Da se realizuje u Republici Srbiji;
 • Da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
 • Da će se realizovati u 2020. godini;
 • Da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.

U postupku odobravanja programa odnosno projekta, pored navedenih, ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 44. Pravilnika, i to:

 • Da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
 • Da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
 • Da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
 • Da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata u skladu sa Zakonom;
 • Da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • Da je predmer i predračun radova na izgradnji odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
 • Da je sportski objekat u javnoj svojini;
 • Da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove  pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika  opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA PODNOSI

Podnosilac predloga programa odnosno projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. Propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu odnosno projektu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) potpisano od strane  ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca programa;
 2. Obrazac predloga programa odnosno projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjen (otkucan ili odštampan), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:

Uz predlog programa odnosno projekta izgradnje sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:

 • Izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat i kopija plana;
 • Izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove ili po nekom drugom osnovu;
 • Odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova;
 • Projektna dokumentacija;
 • Opis preseka stanja izvedenih radova sa tehničkim izveštajem, sačinjen, overen i potpisan od strane tehničkih resornih stručnih odgovornih lica;
 • Predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, sa potpisom i pečatom od strane odgovornog projektanta;
 • Druga dokumentacija koja potvrđuje razloge za apliciranje u javnom pozivu;
 • Izveštaj Komisije za tehnički pregled, odnosno Komisije za proveru tehničke ispravnosti, bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova, sa konstatacijom da je objekat podoban za izvođenje planiranih radova koji su predmet javnog poziva;
 • Zapisnik o primopredaji i konačan obračun prethodno izvedenih radova i drugi dokazi kojima se potvrđuje finansiranje prethodnih radova.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Ministarstva.

Predlog programa odnosno projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće biti uzeta u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa odnosno projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

1) Naziv godišnjeg programa odnosno projekta kojim se ostvaruje opšti interesu oblasti sporta;

2) Naziv podnosioca predloga;

3) Adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa odnosno projekata, aplikacioni formular – Obrazac 3, možete preuzeti OVDE.

Predlog programa odnosno projekta se šalje poštom na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Sa naznakom:

ZA KONKURS

PREDLOG PRIJAVE PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA

ZA ZAVRŠETAK IZGRADNjE SPORTSKOG OBJEKTA

NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

„ZAVRŠI ZAPOČETO”

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: bratislav.petrovic@mos.gov.rs

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE

DO 1. JUN 2019. GODINE

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PROGRAMA ODNOSNO PROJEKATA

 1. Potpunost i ispravnost dostavljene dokumentacije i stepen spremnosti programa/projekta za realizaciju;
 2. Vrednost programa/projekta u odnosu na raspoloživa sredstava u budžetu Ministarstva omladine i sporta za realizaciju ovog programa – projekta;
 3. Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave;
 4. Broj realizovanih programa odnosno projekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave  koji su finansirani/sufinansirani od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2019. godine);
 5. Godina realizacije poslednjeg programa odnosno projekta na teritoriji jedinice lokalne  samouprave koji je finansiran/sufinansiran od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2019. godine);
 6. Datum početka izgradnje sportskog objekta (na osnovu datuma prijave početka radova   ili izdavanja građevinske dozvole).

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: