Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020. godinu

JAVNI POZIV

za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture
za 2020. godinu

I. Visina sredstava za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020. godinu

Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 1.120.000.000,00 dinara.
Nevedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:
1) mere infrastrukturnog opremanja zona poslovanja i povezivanja zona poslovanja sa okruženjem (u daljem tekstu: Mera 1);
2) mere unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti (u daljem tekstu: Mera 2).

II. Podnosilac prijave projekta

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu projekta za svaku meru Programa.

III. Cilj i namena Programa

Cilj Programa je unapređenje razvojnog potencijala jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.
Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 1 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, objekata – zgrada i ostale infrastrukture u zoni poslovanja i infrastrukture koja obezbeđuje povezivanje zone poslovanja sa okruženjem.
Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 2 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne elektroenergetske, energetske infrastrukture, projekata uređenja površina javnih namena, površina namenjenih opštoj rekreaciji i ostale infrastrukture koja je u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

IV. Finansiranje projekta

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u određenom procentu u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:
1) do 100% vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz četvrte i treće grupe razvijenosti;
2) do 60 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz druge i prve grupe razvijenosti.
U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja prijave projekta
Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V. Uslovi za dodelu sredstava Programa

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave;
3) da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave.

VI. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) opravdanost projekta;
2) održivost projekta;
3) postojanje namere investitora/korisnika za investiranje;
4) efekti projekta:
a) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta – za Meru 1;
b) planirani broj direktnih korisnika nakon realizacije projekta – za Meru 2.

VII. Dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:
1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020 godinu;
2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena u roku od deset dana od dodele sredstava;
3) projekat za izvođenje na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD) ;
4) uz projekat za izvođenje dostavlja se i sledeća dokumentacija na CD :
– tekstualni i grafički prilozi (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova) ;
– predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje. Navedeni predmer i predračun radova treba da sadrži formule;
– skenirana rekapitulacija radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom odgovornog projektanta;
– skenirana situacija na katastarsko – topografskoj podlozi, overena od strane nadležnih institucija;
– Elaborat geomehaničkih ispitivanja;
– Prethodna studija opravdanosti, ukoliko je njena izrada potrebna;
– Studija opravdanosti.
5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi;
6) list nepokretnosti;
7) najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;
8) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.
9) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju zone poslovanja (za Meru 1);
10) ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom/korisnikom ili pisana namera potencijalnog investitora/korisnika, koji sadrže podatke o investitoru/korisniku, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima i broju novih radnih mesta koja planira da otvori nakon realizacije projekta;
Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.

VIII. Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020. godinu, koji se preuzima na internet strani Ministarstva: www.privreda.gov.rs.
Uz prijavu projekta, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u glavi VII. javnog poziva.
Prijavu projekta sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo privrede
Komisija za ocenjivanje i odabir projekata
11000 Beograd, Kneza Miloša 20

Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati.
Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.
U slučaju da se sredstva iz glave I. javnog poziva ne iskoriste u potpunosti, odnosno ukoliko u toku 2020. godine dođe do uštede prilikom ugovaranja projekta ili drugog razloga koji onemogućava početak realizacije projekta, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim projektima prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Ministarstvo može raspisati novi javni poziv.
Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.
Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta, učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4247 i 011/333-4149.

Ministarstvo privrede
broj: 401-00-3/2020-11 od 03. januara 2020. godine

Rok za podnošenje prijave je ponedeljak, 27. januar 2020. godine.

Detalje konkursa i dokumentaciju preuzmite OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: