Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Dokumenta:
Javni Poziv
Obrazac 1
Uputstvo

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, kao i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice- mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu odnosno zadruzi;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti – registrovani pre aprila 2015. godine;
 • Zadruge

 USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

 1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
 • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
 1. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
 • da je orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
 • da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

RAS će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocene, selekcije ili ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • podneo nepotpunu prijavu koja ne sadrži potrebne informacije koje je RAS zahtevao, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

TRAJANjE

 Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2018. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja javnog poziva:

1.1 Obrazac 1- Popunjena prijava;
1.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);
1.3 Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2017. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).

Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva potrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu (obrazac PPDG-1S), overene od strane Poreske uprave, kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2017. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S.

Za paušalno oporezivane obveznike potrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2017. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2017. godini.

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2018. godini.

 1. Za privredne subjekte koji su registrovani pre aprila 2015. godine:

1.1 Obrazac 1- Popunjena prijava;
1.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);
1.3 Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2017. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).

Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva potrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu (obrazac PPDG-1S), overene od strane Poreske uprave, kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2017. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S.

Za paušalno oporezivane obveznike potrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2017. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2017. godini.

 

 1. Za zadruge:

1.1 Obrazac 1- Popunjena prijava;
1.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnoh poziva (original ili kopija);
1.3 Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2017. godinu, za koje zakonski zastupnik zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom zadruge).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

 FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring iznosi 4.000.000,00 dinara.

Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2018. godini.

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“
Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin
Telefon: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: office@rcrbanat.rs
www.banat.rs

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“
Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar
Telefon: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: office@raris.org
www.raris.org

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac
Telefon: 016/315-0115; 016/3150-114
E-mail: info@centarzarazvoj.org
www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga
Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo
Telefon: 036/397-777;  036/397-770
E-mail: office@kv-rda.org
www.kv-rda.org

Regionalna razvojna agencija „JUG“
Adresa:  Kej Kola srpskih sestara 3/2, Niš
Telefon: 018/515-447, 018/522-659
E-mail: info@rra-jug.rs
www.rra-jug.rs

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“
Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice
Telefon: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.rs
www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija Bačka
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad
Telefon: 021/557-781
E-mail: office@rda-backa.rs
www.rda-backa.rs

Regionalna razvojna agencija Srem
Adresa: Glavna 172, Ruma
Telefon: 022/470-910
E-mail: office@rrasrem.rs
www.rrasrem.rs

Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA
Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar
Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax)
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja
Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac
Telefon: 034/302-701; 034/302-702
E-mail: officekg@redasp.rs
www.redasp.rs

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd
Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd
Telefon: 011/2186-730; 011/2186-740
E-mail: office@rarei.rs
www.rarei.rs

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine
Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica
Telefon: 015/876-096; 015/875-993
E-mail: office@rrappr.rs
www.rrappr.rs

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje
Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac
Telefon: 012/510-824
E-mail: office@rra-bp.rs
www.rra-bp.rs

Regionalna razvojna agencija PANONREG
Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica
Telefon: 024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac
Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac
Telefon: 037/202-336
E-mail: office@arrro.rs
www.arrro.rs

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“
Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo
Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315
E-mail: office@rrajuznibanat.rs
www.rrajuznibanat.rs

Javni poziv je otvoren do 01. juna 2018. godine.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoring@ras.gov.rs ili na broj telefona: 011/3398 809.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: