Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu SIAL u Parizu

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova prehrambene industrije „SIAL“ koji se održava u Parizu, Francuska, u periodu od 18. do 22. oktobra 2020. godine.

„SIAL“ (www.sialparis.com ) je vodeći međunarodni sajam iz oblasti prehrambene industrije na tržištu Francuske i Evropske Unije koji se održava svake druge godine. U 2018. godini na sajmu je učestvovalo više od 7.200  izlagača iz 119 zemalja. Sajam je posetilo preko 300.000 stručnih posetilaca od čega 73% međunarodnih posetioca.

Na sajmu „SIAL 2020“ Srbija će se predstaviti sa dva štanda i to u dve hale: u hali sa nacionalnim štandovima i u hali gde se predstavljaju zamrznuti proizvodi.

Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan registracije menice u Registru menica od strane izlagača).

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na nacionalnom štandu na sajmu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije;
 2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada iz delatnosti iz koje je sajam, a u slučaju velikih privrednih društava koji su registrovani za drugu delatnost da imaju registrovan ogranak koji se bavi proizvodnjom ili preradom iz delatnosti iz koje je sajam;
 3. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 5. da su da su u prethodnoj godini izvozili svoju robu na bar jedno inostrano tržište;
 6. da nisu u teškoćama [1].

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

 1. Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);
 2. Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na drugu delatnost, a privredni subjekat obavlja i delatnost koja je predviđena kao uslov, potrebno je dostaviti obrazloženje i dokaz za obavljanje te delatnosti;
 3. Obrazac 2 – Izjavu da Podnosilac prijave nije u teškoćama, da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja javnog poziva (original ili fotokopija);
 5. Menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica Podnosioca prijave, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Podnosioca prijave za registraciju te menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Podnosioca prijave, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica – Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se Razvojnoj agenciji Srbije, u naznačenom roku, na adresu sajmovi@ras.gov.rs  i Beograd, Kneza Miloša 12, sa naznakom za Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu SIAL.

Samo prijave sa potpunom dokumentacijom, dostavljene na gore pomenutu adresu smatraće se validnim.

Rok za podnošenje prijave je 03.02.2020. godine

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava. Program internacionalizacije privrednih društava, kao i neophodne obrasce možete preuzeti na internet preuzentaciji Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs  i Privredne komore Srbije www.pks.rs .

Za sve neophodne informacije možete kontaktirati predstavnika Razvojne agencije Srbije Nataliju Terzić na broj 011/3398 644 i 069/3397 902  ili predstavnika Privredne komore Srbije Zorana Delić  na broj 011/3304-540 i 066/875-1207.

[1] U smislu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

Detaljnije oinformacije pogledajte OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: