Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini („Službeni glasnik RS“, br. 3/2019)

Republika Srbija MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje

JAVNI POZIV za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini

 Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) dodeljuje bespovratna sredstva mikro preduzećima, malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku nove proizvodne opreme/mašina sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke proizvodne opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama.

Bespovratna sredstva će se odobravati zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/a, ili ugovorom o finansijskom lizingu odobrenim od strane partnerske/ih lizing kompanije/a izabrane na osnovu ovog poziva.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji Programa.

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:

1) unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje;

2) poboljšanje konkurentnosti proizvođača;

3) povećanje vrednosti i obima prometa;

4) podsticanje zaštite životne sredine;

5) smanjenje rizika finansiranja nabavke proizvodne opreme;

6) smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade;

7) povećavanje ponude dugoročnih izvora finansiranja;

8) promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog sredstva obezbeđenja kredita;

9) poboljšanje kreditne ponude banaka i lizing kompanija za finansiranje nabavke proizvodne opreme;

10) jačanje partnerstva između banaka, lizing kompanija i javnog sektora u unapređenju izvora finansiranja.

 Finansijski okvir

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 1.000.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara. Minimalna sopstvena sredstva privrednog subjekta koji podnosi zahtev iznose 5% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme, dok će preostalih 70% vrednosti od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme biti obezbeđen iz kredita poslovne banke, ili ugovora o finansijskom lizingu lizing kompanije.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Procenat učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u troškovima nabavke opreme, određivaće se u odnosu na cenu iz dostavljene profakture/predračuna/predugovora/ponude.

Korisnik sredstava  ima zabranu 2 godine, od dana sklapanja ugovora sa Razvojnom agencijom, da otuđi opremu što kontrolišu banke, lizing kompanija i Razvojna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

Namena sredstava

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i izvođenje građevinskih radova , i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

3) delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara;

4) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);

2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;

5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

6) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Pravo učešća na konkursu za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane poslovne banke koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Banke moraju da zadovolje formalne uslove i sledeće eliminacione kriterijume:

 1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;
 2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;
 3. Pokazatelj adekvatnosti kapitala je u skladu sa regulativom NBS;
 4. Banka je ostvarila profit u prethodnoj poslovnoj godini (2018. godini);
 5. Narodna banka Srbije ne sprovodi privremene mere nad bankom.

 Pravo učešća na konkursu za učešće lizing kompanija u realizaciji Programa

Pravo učešća imaju sve zainteresovane lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Lizing kompanije moraju da zadovolje formalne uslove i sledeće eliminacione kriterijume:

 1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;
 2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;
 3. Novčani deo kapitala je u skladu sa regulativom NBS;
 4. Lizing kompanija je ostvarila profit u prethodnoj poslovnoj godini (2018. godini);
 5. Narodna banka Srbije ne sprovodi mere nad lizing kompanijom zbog neispunjavanja obaveza propisanih Odlukom o bližim uslovima načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga.

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:

 • period počeka – šest meseci;
 • primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;
 • isključuje se hipoteka kao sredstvo obezbeđenja osim ako se odnosi na hipoteku koja je ranije uzeta kao obezbeđenje po drugom kreditu;
 • isključuje se depozit kao sredstvo obezbeđenja sredstava (osim kao privremeno obezbeđenje do trenutka uspostavljanja zaloge na opremi);
 • isključuje se zabrana raspodele dobiti privrednog subjekta do otplate kredita;
 • potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;
 • privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja perioda otplate, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

– troškovi obrade kredita;

– troškovi otvaranja i vođenja namenskog računa;

– troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;

– troškovi menica;

– troškovi overe založne izjave;

– troškovi upisa pokretne zaloge u APR;

– ostali, ukoliko su predviđeni.

Obavezujući uslovi za sve lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se finansijski lizing odobrava pod sledećim uslovima:

 • period počeka – šest meseci;
 • primarna sredstva obezbeđenja su menice privrednog subjekta i puno imovinsko osiguranje opreme-predmeta lizinga, koji ostaje u vlasništvu lizing kompanije do isplate ukupnog iznosa lizing naknada definisanih ugovorom o finansijskom lizingu;
 • pravo svojine nad predmetom lizinga se prenosi sa lizing kompanije na privredni subjekt istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade (ukupno ugovoreni iznos lizing naknada mora obuhvatati kompletnu vrednost predmeta lizinga);
 • isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja;
 • privredni subjekti mogu otplatiti sredstva finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora finansijskom o lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

– troškovi obrade zahteva;

– troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;

– troškovi menica;

– troškovi upisa ugovora u registar finansijskog lizinga u APR;

– ostali, ukoliko su predviđeni.

Kriterijum za izbor banke biće predložena visina kamatne stope za definisane ročnosti navedene u Tabeli 1.

Ročnost Efektivna kamatna stopa (EKS)
Dinarski Valutna klauzula (EUR)
fiksna varijabilna fiksna
1. 18 meseci
2. 24 meseca
3. 36 meseci
4. 48 meseci
5. 60 meseci

Napomena: Banke koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz Tabele 1, biće diskvalifikovane. Ukoliko banka daje raspon kamatne stope, za bodovanje se uzima najviša. Za obračun efektivne kamatne stope koristiti metodologiju datu Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Službeni glasnik RS”, broj 65/11) bez obzira da li su korisnici pravna ili fizička lica. U obračun treba uključiti sve troškove izuzev troškova procene i punog imovinskog osiguranja na predmetu zaloge. Obračunata efektivna kamatna stopa na dan odobravanja i na dan isplate kredita klijentu mogu biti veće od iskazane EKS u tabeli 1 samo na osnovu uračunavanja navedenih troškova

Kriterijum za izbor lizing kompanije biće predložena visina kamatne stope za definisane ročnosti u Tabeli 2.

Ročnost Efektivna kamatna stopa (EKS)
Dinarski Valutna klauzula (EUR)
fiksna varijabilna fiksna
1. 18 meseci
2. 24 meseca
3. 36 meseci
4. 48 meseci
5. 60 meseci

Napomena: Lizing kompanije koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz Tabele 2, biće diskvalifikovane. Ukoliko lizing kompanija daje raspon kamatne stope, za bodovanje se uzima najviša. Za obračun efektivne kamatne stope koristiti metodologiju datu Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku bez obzira da li su korisnici pravna ili fizička lica. U obračun treba uključiti sve troškove izuzev troškova procene i punog imovinskog osiguranja na predmetu zaloge. Obračunata efektivna kamatna stopa na dan odobravanja i na dan realizacije lizing ugovora klijentu mogu biti veće od iskazane EKS u tabeli 2 samo na osnovu uračunavanja navedenih troškova.

Ponude efektivne kamatne stope svih banaka se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u Tabeli 1.

Ponude efektivne kamatne stope svih lizing kompanija se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u Tabeli 2.

Ponude banaka i ponude lizing kompanija se posebno rangiraju.

Sabiranjem tako dobijenih rangova formira se finalna rang lista na osnovu koje Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka odnosno lizing kompanija donosi Odluku o izboru banaka i lizing kompanije.

Pravo na učešće u realizaciji programa imaće maksimalno šest najbolje rangiranih banaka i maksimalno dve najbolje rangirane lizing kompanije.

Kandidati čije je zahteve Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija odbila imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prigovor se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

 Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • popunjen Prilog 1;
 • obrazac sa potpisom lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac).

 

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava predaje se lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

 Rok za podnošenje prijava je 11. februar 2019. godine.

Na internet stranama Ministarstva na adresi: www.privreda.gov.rs  i Razvojne agencije na adresi:  www.ras.gov.rs može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija Prilog 1, za učešće u Programu kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini, nacrt Ugovora  o realizaciji Programa, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011 333 4227 ili putem e-majl adrese: ankica.momcilovic@privreda.gov.rs

Dokumentaciju i ostale informacije možete preuzeti OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: