JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI MMSP

Razvojna agencija Srbije raspisuje Javni poziv u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu i Memorandumom o razumevanju o sprovođenju Programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2019. godinu zaključenim sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (dalje: GIZ).

Cilj Programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP je da se stvori jasna infrastruktura za podršku MMSP u procesu digitalne transformacije.

Ovaj proces zahteva strateški pristup, kako u analizi postojećeg stanja, tako i u planiranju budućih poslovnih aktivnosti. Jedan od ključnih preduslova za uspeh i postizanje punog efekta digitalne transformacije je uvođenje novih poslovnih modela i principa poslovanja zasnovanih na dostupnim digitalnim alatima.

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2019. godinu se sprovodi kroz tri faze, i to:

 1. Razvoj pojedinačnih Ekspertskih analiza za MMSP od strane Sertifikovanog kosultanta, uključujući samoprocenu preduzeća;
 2. Izrada Strategije digitalne transformacije za MMSP od strane Sertifikovanog konsultanta, za izabrane oblasti navedene u Ekspertskoj analizi;
 3. Implementacija rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije.

Prve dve faze Programa se koordiniraju i implementiraju od strane Centra za digitalnu transformaciju.

Treću fazu Programa sprovodi Razvojna agencija Srbije i namenjena je MMSP koja su prošla kroz prethodne dve faze.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

Opšti uslovi:

 1. Da je, u trenutku objavljivanja javnog poziva, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
 2. Da je u većinskom privatnom vlasništvu;
 3. Da nad njim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. Da je izmirilo sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 5. Da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći; 
 6. Da ima izrađenu Strategiju digitalne transformacije od strane Sertifikovanog konsultanta.

Specifični uslovi:

 1. Projektna aktivnost koja se odnosi na Implementaciju rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije ne može biti započeta pre donošenja odluke od strane RAS.
 2. Sertifikovani konsultant koji je zadužen za izradu Strategije digitalne transformacije, pružanje podrške pri izradi RAS aplikativnog formulara i verifikaciju implementiranog rešenja ne može biti angažovan u fazi implementacije rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije.
 3. Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost, po principu refundacije.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava po Korisniku je 600.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 70.000.000,00 dinara.

Rok za završetak projektnih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

Sredstva se dodeljuju Korisnicima u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13, 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz ovog programa namenjena su za sufinansiranje:

 1. Implementacije rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije (unapređenja/uvođenja novih: poslovnih procesa, poslovnih modela, proizvoda i usluga);
 2. Usluga pruženih od strane Sertifikovanog konsultanta (izrada Strategije digitalne transformacije, podrška pri izradi RAS aplikativnog formulara i verifikacija implementiranog rešenja).

Opravdani troškovi projektnih aktivnosti su troškovi koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su nastali tokom realizacije projekta;
 2. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 3. da su direktno vezani za aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj program.

Troškovi koji se odnose na projektnu aktivnost koju realizuje Sertifikovani konsultant mogu biti u trajanju od najviše 10 konsultant dana, i to: izrada Strategije digitalne transformacije – do 6 konsultant dana,podrška pri izradi RAS aplikativnog formulara – do 2 konsultant dana, verifikacija implementiranog rešenja – do 2 konsultant dana.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom podnošenja prijave:

 • Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana;
 • Obrazac 2 – Budžet projekta;
 • Obrazac 3 – Izjava – popunjena, overena i potpisana;
 • Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 3 meseca, u trenutku konkurisanja (original/overena kopija/elektronska verzija Uverenja sa kodom za proveru);
 • Rezime Strategije digitalne transformacije sa predloženim rešenjem za implementaciju  – overen i potpisan;
 • Ugovor sa Sertifikovanim konsultantom koji mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan sklapanja ugovora. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik;
 • Ponuda Pružaoca usluge za predloženi projekat, koja mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik. Ukoliko Pružalac usluge nije jedan od predloženih, od strane Sertifikovanog konsultanta, potrebno je dostaviti obrazloženje zašto je on izabran, a ne jedan od predloženih Pružalaca.

RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Unos prijave projekta u elektronsku bazu RAS

Sertifikovani konsultant, koji je od strane Podnosioca prijave angažovan za pružanje podrške pri izradi RAS aplikativnog formulara, je u obavezi da podatke iz Prijave projekta unese u elektronsku bazu RAS, kao i da skenira prateću dokumentaciju (Budžet projekta i Rezime Strategije digitalne transformacije sa predloženim rešenjem za implementaciju). Parametri za pristup elektronskoj bazi će biti dostavljeni od strane RAS.

Mesto i rok za dostavljanje dokumentacije

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanoj formi, na sledeću adresu:

Razvojna agencija Srbije

Kneza Miloša 12/III,

11000 Beograd

sa naznakom: Prijava za učešće na Javnom pozivu po Programu podrške digitalnoj transformaciji MMSP.

Uputstvo i svi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, na adresi www.ras.gov.rs.

Javni poziv je otvoren 2. avgusta 2019. godine i traje do utroška sredstava.

Prateća dokumentacija:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Obrazac 1 – Prijava projekta 
 3. Obrazac 2 – Budžet projekta
 4. Obrazac 3 – Izjava podnosioca prijave
 5. Zahtev za isplatu odobrenih sredstava
 6. Uputstvo za sprovođenje Programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: