Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2020. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj: 84/2019 od 29.11.2019.)

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

raspisuje


K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. godini

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i obuhvata sledeće oblasti:

1. Oblast edukacije i podizanja kapaciteta zaposlenih i promocije digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (vrednost projekta od 200.000 dinara do 750.000 dinara)     

1A) Organizovanje obuka, seminara i radionica za učesnike u procesu digitalizacije. Oblasti edukacija su sledeće:

 • unapređenje procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
 • tehnike obrade digitalizovanog materijala, upravljanja digitalizovanom građom
 • načini unapređenja vidljivosti rada ustanova kulture na internetu
 • autorska prava                            

Sve edukacije moraju biti organizovane uz poštovanje osnovnih ljudskih prava sa posebnim osvrtom na poštovanje prava ranjivih grupa i primenjivanja principa rodne ravnopravnosti.

1B) Digitalizacija kulturnog nasleđa i postavljanje digitalizovanog materijala na Nacionalni pretraživač kulturnog nasleđa (bez kupovine opreme).

1V) Organizovanje javnih događaja u cilju predstavljanja i  promocije digitalizovane građe kao i popularizacija procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

2. Oblast razvoja aplikacija i podizanja informaciono-komunikacionih kapaciteta za potrebe obavljanja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (vrednost projekta od 500.000 dinara do 1.500.000 dinara)

2A) Razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, koje za cilj imaju edukaciju, predstavljanje, upravljanje i razvoj kulture, umetnosti, očuvanja nasleđa i razvoj kulturnih industrija

2B) Nabavka opreme za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (neophodna oprema za realizaciju projekata koji su predmet Konkursa, a obezbeđuju dugoročno korišćenje u svim segmentima procesa digitalizacije -praćenje korišćenja opreme i postignutih rezultata), programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi u ustanovama kulture   za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u cilju obrade, obezbeđivanja dostupnosti digitalizovane građe i upravljanja digitalnom građom i  razvoj infrastrukture koji će omogućiti kontinuiran i interoperabilan proces  digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (izrada mreže)

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa (Službeni glasnik RS – broj 76/2018 od 12.10.2018.)

Zajedničke napomene za obe oblasti:

 • Prikazani limiti u okviru oblasti odnose se samo na sredstva koja se potražuju od Ministarstva kulture i informisanja za realizaciju projekta. Ukupna vrednost projekta može biti viša od navedene u limitu (sredstva od Ministarstva + sopstvena/partnerska);
 • Ukoliko imate partnera na projektu koji pruža finansijsku podršku realizaciji projekta, potrebno je da imate dokaz o nameri finansiranja sa jasno navedenim nazivom projekta i iznosom. Dokaz o nameri finansiranja će biti jedan od obaveznih priloga koji dostavljate uz konkursni materijal;
 • Ukoliko nemate finansijskih partnera na realizaciji projekta i/ili nemate mogućnosti da sopstvenim finansijskim sredstvima doprinesete realizaciji projekta, u tabeli budžeta konkursa u toj rubrici upisujete 0 (nula);
 • Sav digitalizovani materijal mora biti javno dostupan i potrebno ga je postaviti na Pretraživač kulturnog nasleđa kultura.rs. Ukoliko su vam potrebna uputstva možete se obratiti za pomoć Sektoru za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva na broj telefona: 011/3032222;
 • Moguće je predvideti novu aktivnost u okviru realizacije projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva -promocija projekta na internetu. U zavisnosti od ciljne grupe projekta možete se odlučiti za više kanala digitalne komunikacije sa publikom čiji troškovi izrade materijala i promocije mogu biti do 50.000 dinara od sredstava koja potražujete od Ministarstva. Kao sastavni deo obaveznog priloga „O projektu“ potrebno je dostaviti i analizu ciljne grupe projekta, strategiju digitalnog komuniciranja i plana promocije. Ukoliko Komisija utvrdi da strategija digitalne komunikacija sa ciljnom grupom nije dobro definisana, zadržava pravo da ne podrži finansiranje ove aktivnosti u realizaciji projekta.               

Svi promo materijali moraju imati jasno naveden podatak da je Ministarstvo kulture i informisanja podržalo realizaciju projekta i link ka Pretraživaču kulturnog nasleđa kultura.rs. Vektorska rešenja i ostale informacije potrebne za promovisanje projekta su postavljena za preuzimanje na dnu teksta.

Ciljevi konkursa:

 • doprinos zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje digitalizovanog kulturnog nasleđa, stvaranje nove i dopuna postojeće građe;
 • doprinos razvoju i prezentaciji savremenog stvaralaštva primenom novih tehnologija u cilju popularizacije procesa digitalizacije u ovoj oblasti;
 • podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu;
 • jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije;
 • puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji ;
 • usklađivanje sa Pravilnikom o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa i Pravilnikom   za digitalizaciju bibliotečke građe i izvora;
 • primena međunarodnih standarda u procesu odabira, digitalizacije, skladištenja i pretraživanja digitalizovane građe, povećanje dostupnosti digitalizovane građe široj javnosti (ne samo kataloškog zapisa već i digitalni oblik kulturnog nasleđa) i

unos podataka u specijalizovan modul Pretraživača kulturnog nasleđa;

 • unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za pravilnicima definisana jedinstvena softverska rešenja;
 • obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi;
 • doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva;
 • razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa  i savremenog stvaralaštva, i upotrebu novih tehnologija u ustanovama i kod drugih učesnika u digitalizaciji u kulturi;
 • zaštita i produkcija digitalnog stvaralaštva i digitalne građe (shodno Uneskovoj Povelji o zaštiti digitalnog nasleđa);
 • digitalizacija i umrežavanje kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva srpske nacionalne manjine-dijaspore sa ustanovama i drugim učesnicima u procesu digitalizacije u Republici Srbiji:
 • širenje i stvaranje nove publike putem digitalnih komunikacionih kanala.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate. Uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i to:  

 1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
 2. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

           (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

           (2) neophodni resursi;

 1. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
 2. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

Posebno će se voditi računa i o:

 1. stepenu vidljivosti projekta na internetu;
 2. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji ;
 3. Usklađenosti sa pravilnicima iz oblasti digitalizacije;
 4.  Projektima koji predstavljaju žensko kulturno stvaralaštvo i nasleđe.

Neće se razmatrati:

 1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji
 2. projekti sa izrazito komercijalnim efektima;
 3. dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku, odnosno nisu ispoštovane ugovorene obaveze.
 4. Projekti koji su slični ili identični sa postojećim rešenjima ili sa projektima koji su u procesu realizacije u koje je uključeno Ministarstvo kulture i informisanja.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 6. januara zaključno sa 5. fabruarom 2020. godine.

Štampanu formu formulara potrebno je dostaviti u 4 primerka, a priloge u jednom primerku. Konkursni materijal za jedan projekat mora biti poslat u jednoj koverti (formulari i prilozi) poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd.

Sa naznakom – KONKURS za finansiranje ili  sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. godini i obavezno

SAMO POPUNJEN FORMULAR elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs.

Formular za prijavu na konkurs možete preuzeti na dnu teksta.

Informacije o prilozima nalaze se u konkursnom formularu.

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto u roku od 60 dana od dana okončanja prijema konkursne dokumentacije.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja kultura.gov.rs.

NAPOMENA:

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, kojim je uvedena obaveza plaćanja  republičke administrativne takse za prijavljivanje projekata na javne konkurse Ministarstva.

Taksa za prijavu na konkurs uplaćuje se opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

svrha: Taksa za zahtev, molbu, predlog ili drugi podnesak (tarifni broj 1)

žiro račun: 840-742221843-57

model: 97

poziv na broj: 50-016

primalac: Budžet Republike Srbije

iznos: 320,00 dinara

Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz svaku pojedinačnu prijavu.

Napomena:

Zakonom su utvrđeni i subjekti koji se oslobađaju plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00  časova na telefon: 011 3032 222.

Formular za prijavu preuzmite OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: