KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILjU PODSTICANјA AKTIVIZMA I VOLONTIRANјA MLADIH

Resurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug, Omladinski klub Novog Bečeja uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje

KONKURS
za finansiranje
OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA
U CILjU PODSTICANјA AKTIVIZMA I VOLONTIRANјA MLADIH

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje osmu godinu zaredom u cilјu podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativnim mladim lјudima koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima.
Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine (npr. kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina, edukacije o
zaštiti životne sredine…).
Promovišete međugeneracijsku saradnju (aktivnosti koje organizujete mogu da uklјuče i mlađe, odnosno starije od vas, npr. radionice sa pretškolcima…).
Promovišete  razumevanje,  toleranciju  i  jednake  šanse  za  sve  mlade  (neka  vaše
aktivnosti budu otvorene za sve, uklјučite mlade iz različitih manjinskih i etničkih grupa, mlade sa teškoćama u razvoju…).
Promovišete zdrave i bezbedne stilove života (npr. aktivnosti u prirodi, kampanje o reproduktivnom zdravlјu, o bezbednosti na internetu, edukativne radionice o prevenciji
vršnjačkog nasilјa i slično…).
Organizujete IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije tj. aktivnosti usmerene ka vašim vršnjacima, starijima…)
Promovišete solidarnost i humanost (prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima i drugim ugroženim grupama).

ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI (OVP)?

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumevaju kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici i koje pružaju odgovor na probleme i potrebe društva, a koje realizuju mladi uzrasta 15 do 30 godina. Aktivnosti u OVP su otvorene za sve mlade lјude bez obzira na poreklo, pol, nacionalnost ili drugu osobenost, neprofitne su i u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih1 i neformalne omladinske grupe sastavlјene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Srednjebanatskog, Severnobačkog i Severnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANјA PROJEKATA

Predloženi omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 12. avgusta do 31. oktobra 2017. godine.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:
Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem obrasca ѕa pisnje predloga omladinskog projekta, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
Prihvatlјivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlјe ili se promoviše neprihvatlјiv stil života.

VREDNOVANјE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

Javni interes omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.1. obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100

1 Udruženje mladih mora biti upisano u Jedinstvenu evidenciju Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije

Broj mladih uklјučenih u omladinski volonterski projekat  (tačka 2.2. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.3. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
Mogućnost finansiranja (tačka 3 obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
Očekivani    rezultati,    uticaj    na    cilјnu    grupu,    inovativnost    i    održivost omladinskog volonterskog projekta  (tačka 4 obrasca) – maksimalno 40 bodova od 100

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Pošalјite popunjen obrazac za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do
18.  jula  2017.  godine  na  email:  gorankumane@gmail.com  ,  ili  poštom  na  sledeću  adresu:
Omladinski klub Novog Bečeja, Maršala Tita 8, 23272 Novi Bečej, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Ukoliko vaš predlog projektne ideje prođe administrativnu proveru i bude pozitivno ocenjen od strane Komisije, ulazite u narednu fazu koja podrazumeva razvijanje projektne ideje u konačan predlog omladinskog volonterskog projekta. Tu vam resurs centar pomaže tako što ćete pohađati obuku za pisanje projekata (razvijanje projektnih ideja u predloge projekata) i upravlјanja projektnim ciklusom, posle koje razvijate konačan predlog projekta i šalјete ga resurs centru najkasnije do 09.08. 2017. godine.

KONAČAN ODABIR PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU

Nakon dostavlјanja konačnog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug odabraće najmanje 8 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u Srednjebanatskom, Severnobačkom i Severnobanatskom okrugu.

Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi OVP koji će biti finansirani biće objavlјeni do 12. avgusta 2017. godine.

Sve učesnike konkursa Resurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavlјena na sajtu Resurs centra klubnbo.org.rs/novinbo/ , zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs , omladinskom  portalu  www.mladisuzakon.rs,    kao i sajtu Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs.

Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Resurs centra za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug.

Link

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: