Na osnovu čl. 26. Zakona o radu RS ("Sl. glasnik RS" br. 113/17), odredbi čl. 12. - 16. u vezi sa čl. 24. Pravilnika o sistematizaciji poslova Regionalnog centra za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin i čl. 15. Ugovora o osnivanju Regionalnog centra za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin, Čarnojevićeva br. 1. MB: 08760071, PIB: 100652867, direktor rapisuje

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) lica za obavljanje poslova na određeno vreme, na poziciji: PROJEKTNI MENADŽER SEKTORA ZA FINASIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin rapisuje konkurs za obavljanje poslova na poziciji PROJEKTNI MENADŽER SEKTORA ZA FINASIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, mesto rada: Zrenjanin.

USLOVI:

OPŠTI USLOVI

opšta poslovna i zdravstvena sposobnost;
VII SS, diploma fakulteta tehničkih ili ekonomskih nauka;
najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u organizacijama iz javnog/privatnog sektora;
neosuđivanost za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;

POSEBNI USLOVI

Za Projektnog menadžera sektora za finansije i informacione tehnologije može biti izabrano lice koje pored opštih ugovornih i zakonskih uslova poseduje kvalifikacije i veštine za obavljanje poslova i to:

iskustvo u radu na projektima finansiranim sredstvima evropske unije (IPA) i drugih međunarodnih donatora (minimum dva projekta), kao i ostalim projektima finansiranim iz domaćih izvora finansiranja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou;
aktivno znanje engleskog jezika – tečan govor i pisanje;
aktivno znanje i iskustvo u radu sa EMS i IMIS sistemima;
poznavanje procedura javnih nabavki po PRAG pravilima;
aktivno znanje i rad sa knjigovodstvenim softverom, knjiženje, kontiranje, vođenje analitike i sintetike posebnih projektnih radnih jedinica;
poznavanje konfiguracije LAN/WLAN mreža i opreme;
poznavanje HTML-a, CSS-a i JavaScripta;
poznavanje MySQL-a;
organizacione i komunikacione veštine, sposobnost rada pod pritiskom.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

Propratno pismo;
Radna biografija (EURO PASS obrazac) na srpskom i engleskom jeziku;
Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova;

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave na konkurs podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave teksta Konkursa - Oglasa u dnevnom listu Dnevnik i na sajtu Regionalng centra za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin: www.banat.rs

Prijave za konkurs podnose se na adresu: Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin, Čarnojevićeva br. 1, 23000 Zrenjanin, u zatvorenoj koverti sa naznakom: PRIJAVA ZA KONKURS - PROJEKTNI MENADŽER SEKTORA ZA FINASIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE.

Kontakt tel: 023/511942. Uz prijavu za konkurs obavezno dostaviti kontakt telefon i email.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: