Konkurs za poziciju projektni menadžer sektora za finansije i informacione tehnologije

Na osnovu čl. 26. Zakona o radu RS („Sl. glasnik RS“ br. 113/17), odredbi čl. 12. – 16. u vezi sa čl. 24. Pravilnika o sistematizaciji poslova Regionalnog centra za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin i čl. 15. Ugovora o osnivanju Regionalnog centra za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin, Čarnojevićeva br. 1. MB: 08760071, PIB: 100652867, direktor rapisuje

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) lica za obavljanje poslova na određeno vreme, na poziciji: PROJEKTNI MENADŽER SEKTORA ZA FINASIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin rapisuje konkurs za obavljanje poslova na poziciji PROJEKTNI MENADŽER SEKTORA ZA FINASIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, mesto rada: Zrenjanin.

USLOVI:

OPŠTI USLOVI

opšta poslovna i zdravstvena sposobnost;
VII SS, diploma fakulteta tehničkih ili ekonomskih nauka;
najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u organizacijama iz javnog/privatnog sektora;
neosuđivanost za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;

POSEBNI USLOVI

Za Projektnog menadžera sektora za finansije i informacione tehnologije može biti izabrano lice koje pored opštih ugovornih i zakonskih uslova poseduje kvalifikacije i veštine za obavljanje poslova i to:

iskustvo u radu na projektima finansiranim sredstvima evropske unije (IPA) i drugih međunarodnih donatora (minimum dva projekta), kao i ostalim projektima finansiranim iz domaćih izvora finansiranja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou;
aktivno znanje engleskog jezika – tečan govor i pisanje;
aktivno znanje i iskustvo u radu sa EMS i IMIS sistemima;
poznavanje procedura javnih nabavki po PRAG pravilima;
aktivno znanje i rad sa knjigovodstvenim softverom, knjiženje, kontiranje, vođenje analitike i sintetike posebnih projektnih radnih jedinica;
poznavanje konfiguracije LAN/WLAN mreža i opreme;
poznavanje HTML-a, CSS-a i JavaScripta;
poznavanje MySQL-a;
organizacione i komunikacione veštine, sposobnost rada pod pritiskom.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

Propratno pismo;
Radna biografija (EURO PASS obrazac) na srpskom i engleskom jeziku;
Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova;

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave na konkurs podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave teksta Konkursa – Oglasa u dnevnom listu Dnevnik i na sajtu Regionalng centra za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin: www.banat.rs

Prijave za konkurs podnose se na adresu: Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj BANAT DOO Zrenjanin, Čarnojevićeva br. 1, 23000 Zrenjanin, u zatvorenoj koverti sa naznakom: PRIJAVA ZA KONKURS – PROJEKTNI MENADŽER SEKTORA ZA FINASIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE.

Kontakt tel: 023/511942. Uz prijavu za konkurs obavezno dostaviti kontakt telefon i email.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: