Nova strategija održivog razvoja opštine Nova Crnja 2015-2020

U savremenim uslovima, efikasan i uspešan razvoj lokalnih zajednica je teško zamisliti bez strateškog planiranja koje treba da dovede do poboljšanja socio-ekonomskog okvira zajednice, ali i da služi kao sredstvo za prevazilaženje prepreka razvoju i za podsticanje ulaganja.

Projekat predviđa izradu strateškog plana razvoja opštine Nova Crnja participativnom metodom uz aktivno uključivanje lokalnih predstavnika javnog, poslovnog i nevladinog sektora.

Cilj projekta:

Doprinos procesima pridruživanja EU putem podizanja kapaciteta jedinica lokalnih samopuprava za strateško planiranje putem efikasnijeg korišćenja postojećih resursa i planom aktivnosti za njihovu upotrebu koji će doprineti boljim uslovima za razvoj građana i građanki opštine Nova Crnja.

Period implementacije:

Oktobar 2014 – Jun 2015. godine

Vrednost projekta:

1.582.000,00 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: