Održana trodnevna obuka za pripremu i sprovođenje projekata

U okviru projekta ’’Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi’’ RCR Banat organizovao je trodnevnu obuku, 30, 31.10. i 1.11.  za službenike u jedinicama lokolasne samouprave i zaposlene u javnim preduzećima i institucijama a čiji je osnivač lokalna samouprava (teritorija Srednji Banat).

Program koji se sastoji iz trodnevne obuke izrađen je u okviru Analize o proceni potreba za obukom zaposlenih u lokalnoj samoupravi koja je u toku 2016. godine sprovedena u okviru projekta, finansiranog od strane Evropske unije i Saveta Evrope (implementiran od strane Saveta Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština).

Ovo je tema koja se promoviše još od 2000-ih kada su dostupni izvori finansiranja na domaćem i međunarodnom nivou postali izuzetno važan izvor finansiranja razvojnih projekata. Opšta ocena je da se usled nedostataka kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata donatorska sredstva ne koriste u punom potencijalu, kao i da jedinice lokalne samouprve imaju pasivnu ulogu kao primaoci podrške.

Program opšteg stručnog usavršavanja za službenike u jedinicama lokalne samouprave treba da pruži podršku u poslovima pripreme i sprovođenja projekata, a usklađen je sa nacionalnim, EU i međunarodnim procedurama i pravilima za korišćenje donatorske pomoći, pripremu, implementaciju, monitoring i evaluaciju projekata.

Osnovni cilj koji se želeo postići je unapređenje efikasnosti i administrativnih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave kako bi se doprinelo većoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne donatorske pomoći i postavile osnove za dalju izgradnju kapaciteta od značaja za buduće korišćenje strukturnih fondova EU.

Specifični ciljevi programa su obuhvatili:

  • upoznavanje sa značajem projektnog pristupa i fazama u projektom ciklusu,
  • upoznavanje sa pravilima i procedurama korišćenja donatorske i razvojne pomoći,
  • pojašnjenje uloge i značaja lokalne samourave u procesu upravljanja projektima,
  • povećana efikasnost u pripremi i sprovođenju projekata u cilju boljeg korišćenja raspoloživih sredstava donatorske i razvojne pomoći.

Program je sadržinski koncipiran na obrađivanju tematike koja se odnosi na osnove upravljanja projektima, pripremi projektnih predloga i sprovođenje projekata i obrađivanju tema koje se odnose na sve faze upravljanja projektnim ciklusom.

 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: