Održana trodnevna obuka za pripremu i sprovođenje projekata

U okviru projekta ’’Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi’’ RCR Banat organizovao je trodnevnu obuku, 30, 31.10. i 1.11.  za službenike u jedinicama lokolasne samouprave i zaposlene u javnim preduzećima i institucijama a čiji je osnivač lokalna samouprava (teritorija Srednji Banat).

Program koji se sastoji iz trodnevne obuke izrađen je u okviru Analize o proceni potreba za obukom zaposlenih u lokalnoj samoupravi koja je u toku 2016. godine sprovedena u okviru projekta, finansiranog od strane Evropske unije i Saveta Evrope (implementiran od strane Saveta Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština).

Ovo je tema koja se promoviše još od 2000-ih kada su dostupni izvori finansiranja na domaćem i međunarodnom nivou postali izuzetno važan izvor finansiranja razvojnih projekata. Opšta ocena je da se usled nedostataka kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata donatorska sredstva ne koriste u punom potencijalu, kao i da jedinice lokalne samouprve imaju pasivnu ulogu kao primaoci podrške.

Program opšteg stručnog usavršavanja za službenike u jedinicama lokalne samouprave treba da pruži podršku u poslovima pripreme i sprovođenja projekata, a usklađen je sa nacionalnim, EU i međunarodnim procedurama i pravilima za korišćenje donatorske pomoći, pripremu, implementaciju, monitoring i evaluaciju projekata.

Osnovni cilj koji se želeo postići je unapređenje efikasnosti i administrativnih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave kako bi se doprinelo većoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne donatorske pomoći i postavile osnove za dalju izgradnju kapaciteta od značaja za buduće korišćenje strukturnih fondova EU.

Specifični ciljevi programa su obuhvatili:

  • upoznavanje sa značajem projektnog pristupa i fazama u projektom ciklusu,
  • upoznavanje sa pravilima i procedurama korišćenja donatorske i razvojne pomoći,
  • pojašnjenje uloge i značaja lokalne samourave u procesu upravljanja projektima,
  • povećana efikasnost u pripremi i sprovođenju projekata u cilju boljeg korišćenja raspoloživih sredstava donatorske i razvojne pomoći.

Program je sadržinski koncipiran na obrađivanju tematike koja se odnosi na osnove upravljanja projektima, pripremi projektnih predloga i sprovođenje projekata i obrađivanju tema koje se odnose na sve faze upravljanja projektnim ciklusom.

 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: