Program ranog razvoja

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 80.000 evra, odnosno do 85% ukupno odobrenog budžeta projekta
 • najmanje 15% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:

 • mikro ili malo privredno društvo, uključujući i novoosnovana privredna društva u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije
 • osnovano u Srbiji
 • u većinskom privatnom srpskom vlasništvu
 • ne starije od tri godine u trenutku prijavljiavanja

Oblast/sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektor.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

 • Izjava podnosioca prijave za finansiranje
 • Poslovni plan
 • Budžet projekta
 • Prezentacija projekta
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5)
 • Finansijski izveštaji za tekuću godinu (gde je primenjivo)

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija.

Uslovi Programa: Detaljno u Javnom pozivu i Priručniku.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Otvoren od 28. marta do 1. jula 2019. godine (do 15 časova)

Kontakt: minigrants@inovacionifond.rs

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: