Program transfera tehnologije

U okviru Fonda za inovacionu delatnost uspostavljena je centralna Kancelariju za transfer tehnologije čiji zadatak je da pruža podršku lokalnim centrima za transfer tehnologije, naučnoistraživačkim organizacijama, kao i drugim organizacijama koje pružaju podršku inovacijama, a sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.

Svoj mandat, Kancelarija ispunjava realizacijom Programa transfera tehnologije, u okviru koga se identifikuju istraživanja sa komercijalnim potencijalom i kojima se pruža dalja podrška kako bi se komercijalna spremnost podigla na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Usluge: 

  • Prijem opisa pronalazaka/inovacija
  • Ocena tehnološke i komercijalne spremnosti predloženih pronalazaka/inovacija
  • Podizanje nivoa komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije (finansijska podrška)
  • Definisanje strategije za komercijalno iskoriščavanje pronalska/inovacije
  • Sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje pronalska/inovacije
  • Identifikovanje potencijalnih komercijalnih partnera
  • Pregovori sa komercijalnim partnerom i zaključivanje transakcije
  • Praćenje i izvršenje zaključenih ugovora
  • Druge usluge (zajednički razvoj, specijalističke usluge za privredu, pomoć u pisanju predloga projekata za Horizont 2020 i slične programe, itd.)

Finansijska podrška: 

  • Do 50.000 evra, pri ćemu se iznosi iznad 20.000 evra odobravaju u slučaju da postoji potrebna uspostavljena saradnja sa privatnim preduzećem koje će sufinansirati predloženi razvoj projekta sa minimalno 30% sredstava

Uslovi Programa: detaljno u Uputstvu za prijavljivanje 

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je stalno otvoren.

Prijave se podnose na engleskom jeziku putem Fondovog internet portala.

Kontakt: TTF@inovacionifond.rs

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: