Treći sastanak projektnog tima – SASEC

Prisutni:
Darko Vukić – Finansijski Menadžer – Grad Zrenjanin
Iudit Bere-Smeredi – Koordinator projekata – Opština Temišvar
Mihai-Eugen Valceanu – Junior ekspert – Opština Temišvar
Diana Mihaela – Nica – Senior ekspert – Opština Temišvar
Irena Živković – finansijski ekspert – RCR Banat
Branislav Milosav – Koordinator aktivnosti – RCR Banat
Dragana Dorožan – menadžer za komunikacije – RCR Banat
Stanislav Žirović – IT ekspert – RCRBanat
Stanciu Vlad Cristian – finansijski asistent – ROSENC
Basaraba Andrei-Ovidiu – Ekspert za energetsku efikasnost – ROSENC
Birau Alina-Geogiana – Asistent menadžera projekata – ROSENC

Treći sastanak projektnog tima u okviru projekta „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC “ održan je 10. marta 2020 godine u Zrenjaninu u Hotelu Vojvodina sa početkom u 11:00 sati. Sastanku je prisustvovala većina članova projektnog tima, i sastanak je vodio koordinator projektnih aktivnosti Branislav Milosav. Na sastanku su obrađene sledeće teme:
Pregled implementiranih aktivnosti na projektu
Svaki partner je predstavio do sada završene aktivnosti. Većina aktivnosti na projektu odrađena je prema utvrđenom planu i dinamici osim aktivnosti pilot akcije energetske efikasnosti i infrastrukturnih radova. Oba kašnjenja su prouzrokovana objektivnim razlozima, kašnjenje sa rumunske strane nastalo je usled pojave Korona virusa u Kini, a sa srpske strane kašnjenje je nastalo usled nepovoljnih vremenskih uslova za infrastrukturne radove.
Pregled iskorišćenih sredstava na polovini implementacije projekta;
Sastanak je nastavljen razgovorom o utrošenim sredstvima do kraja trećeg perioda. Naime, stavka 6 u PA govori o minimumu sredstava koji je svaki od partnera trebalo da potroši u prethodnom periodu. Nakon razgovora zaključeno je da je Grad Zrenjanin i ROSENC imaju potrošeno manje od 75% od predviđenog, usled razloga pomenutih u prethodnoj tački. Dogovoreno je da svaki od partnera pripremi obaveštenje za vodećeg partnera o razlozima kašnjenja nakon čega će nosioc projekta pripremiti finalno opravdanje na nivou projekta.
• Priprema izveštaja partnera za treći period;
Prema obaveštenju pristiglom od MA koje se tiče troškova na polovini implementacije, partneri su se usaglasili da do 27. marta svi partneri podnesu izveštaje za FLC putem eMS-a. Partneri su takođe razgovarali o pripremi prvog adenduma u okviru projekta, imajući u vidu da partneri sa rumunske strane imaju određene uštede koje bi trebale biti prebačene u druge budžetske linije (nove) radi ostvarivanja dodatnih vrednosti samog projekta.
Razgovor o tekućim i nastupajućim aktivnostima
Utvrđeno je da sve aktivnosti u okviru projekta manje-više teku prema Akcionom planu. Javne nabavke su u skladu sa predviđenim vremenom, uz mala odstupanja. Partneri sa rumunske strane će ubrzati aktivnosti medijskih objava kao i štampanje informativnog i promotivnog materijala. U okviru implementacije partneri rade na uspostavljanju platforme za energetsku efikasnost, u okviru koje bi do kraja marta trebala biti pripremljena mapa stejkholdera. Takođe, ROSENC radi na izradi Vodiča dobre prakse iz Energetske efikasnosti a RCR Banat je započeo izradu master plana održive energije srednjeg Banata. Grad Zrenjanin sprovodi pilot akcije snimanja termalnom kamerom za potrebe ovog plana. Započete su i koordinisane aktivnosti (i u Rumuniji i u Srbiji) na poboljšanju kapaciteta u održivom korišćenju prirodnih izvora i energetske efikasnosti. Pripremljeni su materijali od strane eksperata, i održano je 12 radionica u srednjim školama u Rumuniji, dok su radionice u Srbiji planirane za april. Obuke iz oblasti održive upotrebe prirodnih resursa i energetske efikasnosti biće organizovane u aprilu i maju. Pilot akcije energetske efikasnosti u javnim zgradama odložene su sa obe strane granice usled gorenavedenih razloga i one će biti započete što je pre moguće. Pilot akcije merenja kvaliteta vazduha u javnim ustanovama započete su na vreme sa obe strane granice, vođene od strane opštine Temišvar, i prvi rezultati su već dobijeni. Rekonstrukcija i adapracija Regionalnog Centra za energetsku efikasnost Banat u gradu Zrenjaninu biže započeta odmah nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova(procena april 2020)
Sastanak je trajao do 16:00 sati.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: