Naša uloga

RCR – Banat je prva razvojna institucija koja se bavi regionalnim društveno ekonomskim razvojem na teritoriji AP Vojvodine. Kao takva, može da posluži kao model za uspostavljanje lokalnih agencija/centara. Radeći u sinergiji sa partnerima, RCR – Banat ima koordinacionu ulogu u razvoju na teritoriji Banat tako što:

 • radi na određivanju ključnih prioriteta na teritoriji Banata (tri banatska okruga);
 • doprinosi upotrebi raspoloživih resursa u odnosu na prioritete;
 • povezuje partnere iz različitih sektora i podstiče postizanje boljih rezultata;
 • radi na razvijanju svesti o mogućnostima za razvoj Banata.

U skladu sa ključnim prioritetima i raspoloživim resursima, RCR Banat doprinosi kontinuiranom društveno-ekonomskom razvoju regiona, podstičući dobre poslovne prilike sa velikim brojem partnera iz državnog, privatnog i civilnog sektora.

Mi tražimo rešenja koja su ekonomski, društveno i ekološki održiva. Osluškujemo potrebe naših urbanih i ruralnih područja, determinisani da pružimo podršku i rešenja svim grupama koje imaju koristi od ekonomskog rasta u regionu.

Verujemo da investiranjem u razvoj ljudskih resursa, razvojem jake i dinamične privrede, izgradnjom moderne infrastrukture, čineći ruralna područja održivim, Banat možemo učiniti atraktivnijom teritorijom. Ovo možemo postići poštovanjem principa jednakosti i zaštite životne sredine, kao i poštujući naše istorijsko, kulturno i prirodno nasleđe, kako bi doprineli razvoju čitave AP Vojvodine.

Radeći na promociji regiona kao i na njegovom razvoju, RCR Banat je u partnerstvu sa različitim institucijama, od svog osnivanja do danas, realizovao preko 100 projekata finansiranih iz međunarodnih i domaćih izvora finansiranja i privukao više od 970.000.000,00 RSD.

Planiramo da u budućem radu privučemo još više sredstava putem investivionih projekata kako bi naš region postao privlačniji kako za turiste tako i za investitore.

Sa vizijom „Banat spada u grupu razvijenih evropskih regiona“, RDA Banat ima sledeće zadatke u novom programskom periodu:

 • poboljšanje i koordinacija razvojnih aktivnosti na nivou Banata;
 • pripremu i realizaciju lokalnih, regionalnih, transnacionalnih i međunarodnih projekata saradnje;
 • podršku lokalnih vlasti i drugih javnih i privatnih lica u okviru promocije održivog i odgovornog regionalnog razvoja;
 • pripremu i implementaciju lokalnih / regionalnih razvojnih strategija za period 2014 – 2020;
 • promociju i jačanje institucionalnog okvira za razvoj MSP i preduzetnika u regionu;
 • promociju partnerstva između malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i njihove zajedničke akcije;
 • razvoj e-government kroz IT rešenja;
 • pripremu i primenu profesionalnih razvojnih programa i obuka namenjenih različitim cilјnim grupama;

Razvoj privrede

MSP i preduzetnički sektor su pokretači ekonomskog razvoja. Oni su glavni izvor preduzetničkih veština, inovacija i zaposlenosti u zemljama EU.
Detaljnije

Unapređenje infrastrukture

Izgradnjom infrastrukture kreiraju se preduslovi za generisanje novih radnih mesta, privlačenje investicija, poboljšanje kvaliteta života i standarda građana, kao i smanjenje pritiska na životnu sredinu.
Detaljnije

Razvoj ljudskih resursa

Značaj obrazovanja i obuke u postizanju ekonomskih, socijalnih i drugih rezultata ukazuje na činjenicu da je to ključni prioritet razvoja uzimajući u obzir probleme vezane za socijalnu inkluziju.
Detaljnije

Razvoj zasnovan na potrebama zajednice

Usmeren pre svega na podsticanje razvoja mreža i sticanje znanja i veština potrebnih za stimulisanje unutrašnjih potencijala i zainteresovanih strana, kako bi na nabolji način doprineli razvoju svoje ruralne zajednice.
Detaljnije

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: