Unapređenje efikasnosti grada Zrenjanina korišćenjem savremenih elektronskih sistema

Prateći trendove razvoja sistema e-uprave, sistem elektronskih sednica sa funkcijama glasanja i elektronskog distribuiranja dokumentacije, svakako je pravi korak na putu reforme organa državne uprave u cilju modernizacije, boljeg organizovanja, jednostavnijeg i efikasnijeg rada uz povećanje transparentnosti.

Ovaj projekat predviđa nabavku neophodne opreme i uvođenje elekronskog glasanja, kao i pripremu skupštinske strukture za njegovu primenu (obuku odbornika i tehničkog osoblja za rad na sistemu elektronskog glasanja i usklađivanje skupštinskog poslovnika o radu dodavanjem procedura za elektronsko glasanje).

Cilj projekta:

Modernizacija Skupštine grada Zrenjanina korišćenjem savremenih elektronskih tehnologija i uvođenjem sistema elektronskog glasanja.

Period implementacije:

Avgust 2014 – Mart 2015. godine

Vrednost projekta:

1.660.000,00 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: