Javni konkurs za udruženja na temu Ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica. Projekte sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije u oblastima od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa:

Poboljšan ekonomski položaj i status žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica kroz: unapređene uslove za usklađivanje njihovog poslovnog i privatnog života, podizanje obrazovnih, stručnih i drugih kompetencija, radi zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa, socijalnu podršku u brizi o deci, pružanju usluga za brigu o deci različitog uzrasta ili stipendiranje školovanja i usavršavanja njihove dece.

Članom 28. Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom („Sl. glasnik RS“ br. 113/2017 i 50/2018) precizirano je određenje termina „jednoroditeljska porodica“ (detaljnije objašnjenje je sadržano u konkursnoj dokumentaciji, u Smernicama).

Žene iz kategorije jednoroditeljskih porodica spadaju u jednu od ranjivijih društvenih grupa u pogledu jednakih mogućnosti i mogućnosti za usklađivanje privatnog i poslovnog života. Ženama iz kategorije jednoroditeljske porodice je potrebna i dodatna društvena pažnja i podrška radi prevazilaženja rodnih stereotipa, unapređenja njihovog nivoa obrazovanja, stručnih znanja i veština, te obezbeđivanja njihove održive zaposlenosti ili osnaživanja da pokrenu sopstveni biznis. Da bi se dostigao ovaj cilj, potrebno je osmisliti nove vidove pružanja socijalnih usluga u pogledu brige o njihovoj deci, a koji su teritorijalno i materijalno dostupni pomenutoj kategoriji žena. Stoga, Ministarstvo raspisuje Javni konkurs za udruženja za podnošenje predloga projekata u 2020. godini radi poboljšanja ekonomskog položaja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica,kroz unapređene uslove za ostvarivanje politike jednakih mogućnosti  i rodne ravnopravnosti.

Detaljne informacije o načinu realizacije navedene teme, date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata po javnom konkursu, koje su sastavni deo ovog Javnog konkursa.

Predloženi projekti, usaglašeni sa opštim ciljem Javnog konkursa, treba da za rezultate imaju ostvarene konkretne i merljive pokazatelje ishoda realizacije projekata.

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 (slovima: dva miliona i sto hiljada) dinara (u daljem tekstu: RSD), obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19 i 60/20).

Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je – 300.000,00 (slovima: trista hiljada) RSD.

Udruženje koje je nosilac aktivnosti u projektu, bez obzira na broj partnera u projektu, može potraživati sredstva za realizaciju samo jednog projekta po ovom Konkursu.

Odobrena sredstva udruženja mogu se koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
 • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih i finansijski podržanih projekata.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 17. avgusta 2020. godine  do 17. januara 2021. godine.

1. Opšti uslovi: Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja:

 • koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
 • deluju na teritoriji Republike Srbije;
 • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa, kao i oblasti stvaranja politika jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti;
 • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta (ljudske resurse, pristup opremi i dr.).

2. Ostali uslovi: Po navedenom Konkursu predlažu se projekti:

 • koji se realizuju na području Republike Srbije;
 • koji se mogu realizovati u periodu od 17. avgusta 2020. godine do 17. januara 2021. godine;
 • koji se odnose na temu ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica;
 • jedno udruženje, kao nosilac, može predložiti samo jedan projekat;
 • jedno udruženje kao nosilac, može biti podnosilac projekta koje želi ostvariti u partnerstvu sa drugim udruženjima, o čemu dostavlja izjavu o partnerstvu;
 • udruženje mora dostaviti predlog projekta, na Konkursom utvrđeni način (u zatvorenoj koverti, sa kompletnom dokumentacijom u štampanom i elektronskom formatu na CD-u), najkasnije do 5. juna 2020. godine do 15.30 časova.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja – podnošenja prijave

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni sledeći obrasci:

 1. Obrazac broj 1 – Opšti podaci o podnosiocu prijave;
 2. Obrazac broj 2 – Podaci o predlogu projekta za koji se traži finansiranje i/ili sufinansiranje (sufinansiranje nije obavezno);
 3. Obrazac broj 3 – Budžet projekta;
 4. Obrazac broj 4 – Biografije projektnog tima;

Tekst Javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na: Internet stranici Ministarstva https://www.minrzs.gov.rs, na Internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom https://www.civilnodrustvo.gov.rs, na portalu e-Uprava https://euprava.gov.rs i na oglasnoj tabli Ministarstva, Nemanjina 22-26, VI sprat, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom u štampanom obliku i nasnimljenom na CD-u, dostave najkasnije do 5. juna 2020. godine u 15.30 časova.

Način dostavljanja dokumentacije

Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom organizacije) dostavlja se u jednom štampanom primerku (kao organizovana celina – povezana u fascikli), sa istovetnom dokumentacijom nasnimljenom na CD-u i dostavljenoj u zatvorenoj koverti poštom na adresu Ministarstva ili lično predatoj u zatvorenoj koverti u Pisarnici republičkih organa. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu udruženja. Konkursnu domentaciju dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ul. Nemanjina 22-26, VI sprat 11000 Beograd

Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti

sa naznakom: Za KONKURS 2020.

TEMA: EKONOMSKO OSNAŽIVANjA ŽENA IZ KATEGORIJE JEDNORODITELjSKIH PORODICA (NE OTVARATI)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će svakom prispelom predlogu projekta dodeliti referentni broj, a spisak pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima biće postavljen na internet prezentaciji navedenog Ministarstva.

Postupak odlučivanja

Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na internet stranici Ministarstva i oglasnoj tabli Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (na adresi: Nemanjina 22-26, VI sprat, 11000 Beograd).

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici Konkursa imaju pravo prigovora, u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru Ministarstvo donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku kojom se odobrava finansiranje projektnih aktivnosti donosi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja projekata, koja se objavljuje na zvaničnoj Internet stranici ovog Ministarstva, kao i na oglasnoj tabli Ministarstva na VI spratu.

Izbor projekata vršiće se primenom sledećih kriterijuma

Reference projekta: način realizacije projektnih aktivnosti u okviru ove tematske oblasti (inovativni pristup rešavanja odabranog problema, praktično rešavanje odabranog problema; dokaz da se ekonomski osnažuju žene iz ciljne grupe); očekivani rezultati projekta; mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost;

Procena ciljeva koji se postižu realizacijom projekta, uz sagledavanje: mogućnosti implementacije projekta;stepena unapređenjastanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi; obima zadovoljavanja javnog interesa – usaglašenosti sa strateškim i drugim dokumentima javnih politika u oblasti antidiskriminacione politike i rodne ravnopravnosti, ekonomske podrške porodicama sa decom;

Budžet projekta: opravdanost budžeta projekta; zakonitost i efikasnost ranije korišćenih sredstava finansiranje i sufinansiranje projekta iz drugih izvora(visina potraživanihsredstava, izvori sufinansiranja ukoliko ih ima);

Kompetencije projektnog tima: obrazovanje, usavršavanje, stručnost i druge kompetencije projektnog tima za ovu tematsku oblast, koje su sadržane u priloženim biografijama;

Prethodno iskustvo udruženja: u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i/ili osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica i/ili ekonomskog osnaživanja žena iz osetljivih društvenih grupa.

Ostale napomene

Neće se razmatrati/vrednovati:

 • nepotpune prijave;
 • neblagovremene prijave;
 • prijave podnete suprotno odredbama datim u opštim i ostalim uslovima;
 • prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu

sadržinu prijave i koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima.

Prijave i priložena dokumentacija ostaju u arhivi i ne vraćaju se.

Sastavni deo javnog konkursa čine

 • Odluka Ministarstva broj: 401-00-00299/1/2020-21 od 13. maja 2020. godine o raspisivanju ovog Javnog konkursa u 2020. godini, kao i sledeći prilozi:
 • Obrazac broj 1 – Opšti podaci o podnosiocu prijave;
 • Obrazac broj 2 – Podaci o predlogu projekta za koji se traži finansiranje i/ili sufinansiranje (sufinansiranje nije obavezno) Ministarstva;
 • Obrazac broj 3 – Budžet projekta;
 • Obrazac broj 4 – Biografije članova/članica projektnog tima;
 • Prilog broj 5 – Smernice za podnosioce predloga projekata;

Dodatne informacije

Poželjno je uz konkursnu dokumentaciju dostaviti i dokaze koji potvrđuju da su žene koje se osnažuju realizacijom projektnih aktivnosti iz kategorije jednoroditeljskih porodica.

Dodatne informacije o ovom Javnom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije.

Napomena: Udruženja koja su dostavila konkursnu dokumentaciju po prethodno raspisanom konkursu, koji je poništen zbog proglašenja vanrednog stanja, mogu aplicirati sa istim predlogom projekta. Potrebno je u dokumentaciji izvršiti korekciju datuma za sprovođenje projektnih aktivnosti, kao i iznos sredstava koji je potražuje. Takvu dokumentaciju dostaviti na adresu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili na Pisarnicu republičkih organa, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Detalje konkursa i obrasce možete pogledati na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/javni-konkurs-za-udruzenja-na-temu-ekonomsko-osnazivanje-zena-iz-kategorije-jednoroditeljskih-porodica-0

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: