Javni poziv za učešće u programu podrške internacionalizaciji msp kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

Opšti uslovi

 • da je pretežna delatnost MSP proizvodnja i prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR);
 • da je u većinskom privatnom vlasništvu;
 • da je, u trenutku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
 • da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da nad njime nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da je u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan izvozni posao.

 

Specifični uslovi

 • da se prijava ne odnosi na učešće na sajmu koji organizuju RAS i Privredna komora Srbije;
 • da proizvodi poseduju neophodne sertifikate za plasman na željenom tržištu;
 • da je predloženi projekat (sajam) u skladu sa delatnošću koju Podnosilac prijave obavlja;
 • Programom se mogu sufinansirati projekti koje su započeti u 2019. godini, a nisu realizovani do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu. Pod ovim se podrazumeva da sajam nije održan do trenutka podnošenja prijave.
 • da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji Podnosilac prijave podnosi projekat mora da bude međunarodnog karaktera, da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i da se održava u inostranstvu. Takođe, neophodno je da se sajam održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

 1. zakup izlagačkog prostora;
 2. izgradnju izlagačkog prostora;
 3. administrativne troškove (upisnina) i troškove tehničkih usluga (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet);
 4. izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu).

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

Podnosilac prijave ne može konkurisati samo za projektne aktivnosti pod rednim brojevima 3 i 4.

Trošak izrade promotivnog materijala može biti priznat u visini do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, a u maksimalnom iznosu do 60.000,00 RSD.

 IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 40.000.000,00 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su nastali tokom realizacije projekta;
 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta:

 • Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana;
 • Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – popunjena, overena i potpisana;
 • Ponuda Isporučioca za predloženi projekat mora da sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik;
 • Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
 • Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2018. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu izdatom od APR;

Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

 • Kopija ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa inostranim kupcem ili odgovarajuća dokumentacija iz koje se nedvosmisleno zaključuje da je Podnosilac prijave realizovao izvozni posao u poslednje tri godine (kopija faktura, carinska deklaracija – „JCI“);
 • Kopija sertifikata za proizvod/proces.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

 NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

 Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: sajam2019@ras.gov.rs

 Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Prateća dokumentacija:

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: