Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

 • da je pretežna delatnost MMSP: proizvodnja ili prerada proizvoda iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike, odnosno da je pretežna delatnost MMSP obuhvaćena listom klasifikacionih delatnosti koja je sastavni deo dokumentacije za ovaj program – Prilog 1.
 • da pretežnu šifru delatnosti nije menjalo nakon objavljivanja Javnog poziva;
 • da je u većinskom privatnom vlasništvu;
 • da je, u trenutnku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
 • da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da nije u teškoćama, prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da je angažovalo Isporučioca usluge, koji je specijalizovan za pružanje predmetne usluge.

 

Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva i nisu završene do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – sertifikacija i resertifikacija;
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
 • Nabavka i/ili implementacija i/ili parametrizacija i/ili nadgradnja specijalizovanog softvera – „ERP“ , koja mora obuhvatiti i module koji se odnose na proizvodne procese.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

 IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u

visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 50.000.000,00 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu,  a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su nastali tokom realizacije projekta;
 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su direktno vezani za aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj program.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

 • Obrazac 1 – Prijava projekta - popunjena, overena i potpisana;
 • Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) - popunjena, overena i potpisana;
 • Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, koja mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.
 • Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge
 • ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnost pod rednim brojevima 1 i 2, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

-     dokaz da je Isporučilac usluge akreditovan za pružanje predmetne usluge;

 • ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnosti pod rednim brojem 3, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

-     referentnu listu sa minimum 5 preporuka (ne starije od 3 godine) klijenata iz pripadajućih sektora. Preporuke dostaviti na memorandumu klijenta, sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja.

 • Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva - orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe).
 • Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i isovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.
 • Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

 NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: 4sektora2019@ras.gov.rs

 Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Prateća dokumentacija:

Kontrolna lista.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: