Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

 • da je pretežna delatnost MMSP: proizvodnja ili prerada proizvoda iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike, odnosno da je pretežna delatnost MMSP obuhvaćena listom klasifikacionih delatnosti koja je sastavni deo dokumentacije za ovaj program – Prilog 1.
 • da pretežnu šifru delatnosti nije menjalo nakon objavljivanja Javnog poziva;
 • da je u većinskom privatnom vlasništvu;
 • da je, u trenutnku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
 • da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da nije u teškoćama, prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da je angažovalo Isporučioca usluge, koji je specijalizovan za pružanje predmetne usluge.

 

Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva i nisu završene do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – sertifikacija i resertifikacija;
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
 • Nabavka i/ili implementacija i/ili parametrizacija i/ili nadgradnja specijalizovanog softvera – „ERP“ , koja mora obuhvatiti i module koji se odnose na proizvodne procese.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

 IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u

visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 50.000.000,00 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu,  a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su nastali tokom realizacije projekta;
 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su direktno vezani za aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj program.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

 • Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana;
 • Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – popunjena, overena i potpisana;
 • Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, koja mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.
 • Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge
 • ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnost pod rednim brojevima 1 i 2, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

–     dokaz da je Isporučilac usluge akreditovan za pružanje predmetne usluge;

 • ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnosti pod rednim brojem 3, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

–     referentnu listu sa minimum 5 preporuka (ne starije od 3 godine) klijenata iz pripadajućih sektora. Preporuke dostaviti na memorandumu klijenta, sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja.

 • Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva – orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe).
 • Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i isovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.
 • Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

 NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: 4sektora2019@ras.gov.rs

 Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Prateća dokumentacija:

Kontrolna lista.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: