Potpisan memorandum o saradnji na projektu CIRCLE

17.09.2021., u Baroknoj Sali Gradske uprave grada Zrenjanina, potpisan je memorandum o sardanji i održana promocija projekta “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion”– CIRCLE.

Uzimajući u obzir važnost zajedničkih napora i saradnje u oblasti zaštite životne sredine u upravljanju elektronskim i električnim otpadom, saradnji i izgradnji partnerstava i promociji pravilnog upravljanja otpadom u cirkularnoj ekonomiji, Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat (partner na projektu) potpisali su saradnici tj korisnici projekta: Grad Zrenjanin, EKO-METAL do.o., JKP Čistoća i zelenilo, Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Tehnički Fakultet “Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Zrenjaninska gimnazija, Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“, Tehnička škola Zrenjanin, četiri osnovne škole iz Zrenjanina: Petar Petrović Njegoš, Sonja Marinković, Đura Jakšić i Žarko Zrenjanin.

Svrha memoranduma je da uspostavi, olakša i poboljša saradnju između potpisnika memoranduma i definiše mehanizme saradnje u okviru projekta CIRCLE, kojeg finansira Evropska unija u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020 – ADRION, sa ciljem unapređenja i širenje znanja o praktičnoj održivosti principa cirkularne ekonomije, kroz zajednički pristup koji uključuje poslovne subjekte, administrativne i finansijske organizacije, kao i civilno društvo u urbanim sredinama, gde se proizvodi najveća količina otpada i gde se istovremeno mogu primeniti inovativno cirkularni poslovni modeli.
Kao jedna od najznačajnijih aktivnosti relevantih za poptisnike memoranduma je uspostavljanje „Cirkularne laboratorija“ – CIRCLab u oblasti upravljanja elektronskim i električnim otpadom za teritoriju Grada Zrenjanina, koja se na nivou partnerstva dizajnira i testira kao inovativni model cirkularne ekonomije.
Projektom je predviđena nabavka opreme i organizacija pilot akcija u školama, prikupljanja, transporta i odvajanja elektronskog otpada, u saradnji sa Gradom Zrenjaninom, JKP Čistoća i zelenilo i kompanijom EKO-METAL iz Vrdnika.
Potpisivanje memoranduma predstavlja nastavak započete saradnje na projektu i podrazumeva učešće potpisnika u nastavku predviđenih aktivnosti na projektu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: