Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Razvojna agencija Srbije, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP broj:1-01-110-17/2018 od 21.12.2018. godine i Privredna komora Srbije, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U MOSTARU,

BOSNA I HERCEGOVINA

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Za srpsku privredu Bosna i Hercegovina je vodeće izvozno tržište sa značajnim suficitom u razmeni. Tržište Federacije BiH je nedovoljno pokriveno, odnosno mogućnosti plasmana naših proizvoda su znatno veće i ovo je dobra prilika da naši izvoznici predstave svoje proizvodne programe, izvozne mogućnosti, učvrste postojeće i uspostave nove poslovne veze sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i izlagačima iz drugih zemalja.

Mostarski sajam privrede je po broju izlagača i posetilaca najznačajnija sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini koja će okupiti izlagače iz više od 20 zemalja na izložbenoj površini od 30.000m². Budući da je ovaj sajam po profilu opšti, predstaviće se proizvodi iz metalske i građevinske industrije, poljoprivredne i prehrambene oblasti, najnovija dostignuća iz automobilske industrije, oblasti visokih tehnologija, kao i sektor usluga od bankarstva do turizma.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na Nacionalnom štandu imaju mala, srednja i velika preduzeća koji moraju da ispunjavaju sledeće opšte uslove:

  1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;
  2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
  3. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada u oblasti prehrambene industrije, industrije nameštaja, građevinske industrije, tekstilne industrije, i metalske i mašinske industrije;
  4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  5. da u prethodne dve godine nisu bili u blokadi;
  6. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  7. da su izvozno orijentisani.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

1) Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);

2) Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje i dokaz iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom  dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom;

3) Obrazac 2 – Izjavu da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije, niti je Podnosilac prijave prestao da  postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od  datuma objavljivanja  Javnog poziva za izlaganje na određenom sajmu (original ili fotokopija);

5) Blanko menica sa meničnim  pismom  i kopijom  kartona  deponovanih potpisa ovlašćenih lica izlagača, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje  ugovornih obaveza.Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Korisnika za registraciju te blanko menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Korisnika, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica – Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

Popunjena, potpisana i overena prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično Privrednoj komori Srbije na adresu: Resavska 13-15, 11000 Beograd, Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina – Prijava za sajam Mostar 2019.

Rok za dostavljanje prijava je 21.02.2019.godine do 16 časova.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP. Tekst Uputstva za sprovođenje programa internacionalizacije MSP kao i neophodne Obrasce možete preuzeti na internet prezentaciji Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs  i Privredne komore Srbije www.pks.rs.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Tatjanu Beuk Pirušić na broj 011/3300-912; 066/875-1161 i Bojanu Lalović na broj 011/3300-919; 066/875-1264 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Dokumentacija:

obrazac-1-prijava-za-sajam-mostar-2019

javni poziv- medjunarodni sajam privrede Mostar

program-podrske-internacionalizaciji-privrednih-drustava-u-2019-godini

obrazac-2-izjava-3

menicno-ovlascenje-2019-godina-3

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: