Zeleni i održivi razvoj Fruške Gore kroz projekat TANGRAM

Informacije o participativnim laboratorijama i transnacionalnoj TANGRAM mreži

ŠTA SU PARTICIPATIVNE RADIONICE

Participativne radionice planiraju da uključe sve zainteresovane strane teritorije Fruške Gore, kao „aktivni deo“ u identifikovanju predloga, akcija i aktivnosti, dajući prikladne indikacije da zaštite, valorizuju i promovišu prirodne resurse u oblasti životne sredine za održivi i zeleni razvoj turizma. Akteri koji će biti uključeni su: javni subjekti, privatni turistički operateri i srodne aktivnosti, udruženja, stručnjaci za održivi razvoj, turistički marketing itd., ali i subjekti civilnog društva i njihovih organizacija.

KOJI SU CILJEVI

Participativne radionice će imati cilj da identifikuju kako poboljšati turističku ponudu, kao i da definišu strateški plan za celo područje Adriona i lokalni akcioni plan za održivi razvoj turizma teritorije Fruške Gore, kako bi se postigli ciljevi projekta TANGRAM, koji su:
• Razvoj održivog turizma koji omogućava uključivanje u turističku ponudu parkova i bašti povezanih sa prirodnim i kulturnim nasleđem destinacije.
• Promocija parkova i bašti za svaku destinaciju i mogućnost veze sa drugim destinacijama širom područja Adrion.
• Očuvanje i promocija prirodnih resursa i kulturnog nasleđa za održivi razvoj turizma.
• Produženje turističke sezone, koje omogućava dolazak turista u drugim godišnjim dobima, a ne samo u letnjoj ili jesenjoj sezoni.
• Ekonomski razvoj destinacije putem kreiranja novih poslova.
• Promocija razvoja poslovanja putem kreiranja novih zanimanja i razvoj postojećeg poslovanja.

ZBOG ČEGA UČESTVOVATI

Učešće u laboratoriji i u mreži projekta TANGRAM predstavlja važnu priliku za doprinos i aktivno učešće u procesu definisanja razvojnih linija teritorije od strane istih subjekata koji su glavni akteri.

KAKO UČESTVOVATI

Moguće je učestvovati na sledeća 2 načina :
• Prisustvo na participativnim radionicama pridruživanjem radnim grupama – Očekuje se ukupno oko 4 sastanka, koji će se održati online, u periodu od maja do novembra 2021. godine (postoji mogućnost održavanja sastanaka uživo, u skladu sa eventualnim promenama u vezi sa epidemiološkom situacijom)
• Pridruživanje Memorandumu o razumevanju – Memorandum o razumevanju za pridruživanje transnacionalnoj mreži TANGRAM. Članstvo predstavlja način da se efikasnije učvrsti učešće i saradnja u evropskoj mreži i da se doprinese razvoju održivog turizma usredsređenog na unapređenje prirodnih područja, parkova i bašti. Članstvo predstavlja način za aktivno učešće u definisanju plana i njegovoj primeni.

Popunite registracionu formu na LINKU i bićete kontaktirani za dodatne informacije

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: