Podrška privredi

Potencijal mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) u obavljanju privredne delatnosti stimuliše se kroz realizaciju godišnjih operativnih planova Sektora za razvoj privrede, sa opštim ciljem da se ojača ukupna privredna aktivnost u Banatu.

Specifični ciljevi kojima teži RCR Banat, u okviru Sektora za razvoj privrede jesu:

  • Podrška sektoru MMSPP u unapređenju efikasnosti korišćenja resursa,
  • Podrška razvoju sektora MMSPP koji rade u poljoprivrednim i proizvodnim delatnostima,
  • Promovisanje privrede zasnovane na znanju i inovacijama,
  • Privlačenje investitora u region.

Sve usluge namenjene sektoru MMSPP predstavljaju deo, kako nacionalnih, tako i pokrajinskih razvojnih programa, a realizuju se kroz pojedinačne aktivnosti/projekte finansirane domaćim i ino sredstvima.

Najveći deo redovnih aktivnosti u oblasti podrške razvoja sektora MMSPP u Banatu sprovodi se u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i namenjen je novoosnovanim i postojećim MMSPP. Standardizovani set usluga namenjen MMSPP (SSU za MMSPP), koji RCR Banat sprovodi u partnerstvu sa RAS podrazumeva pet vrsta usluga, koje su besplatne i uključuju informacije, obuke, konsalting, promocije i mentoring.

Informacije

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MMSPP, zadrugama i klasterima u vezi sa započinjanjem poslovanja, nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu, dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) itd;

Obuke

Obuke namenjene postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju različite teme uključujući: Obuka za početnike u poslovanju, Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama, Finansijsko upravljanje, Marketing i prodaja, Izvoz – za one koji prvi put izvoze, Elektronsko poslovanje, Inovacije, Pregled standard kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje, Informacione tehnologije i poslovanje, Priprema za jedinstveno evropsko tržište, Investiciona spremnost.

Konsalting

Konsalting podrazumeva pružanje pomoći pri izradi poslovnog plana, pomoć u pripremi dokumentacije za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede, Razvojna Agencija Srbije, Fond za razvoj Republike Srbije, Garancijski fond Vojvodine, itd.

Mentoring

Mentoring predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, preduzeće/preduzetnik je u stanju da prima ravnomernu, vremenski rasporedjenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata.

Promocija

Organizacija radionica, info dana i drugih javnih skupova na kojima se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

MMSPP su u mogućnosti da koriste sve usluge u okviru SSU za MMSPP potpuno besplatno, a sve detaljnije informacije sadržane su u Programu SSU za MMSPP. 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: