Podrška privredi

Potencijal mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) u obavljanju privredne delatnosti stimuliše se kroz realizaciju godišnjih operativnih planova Sektora za razvoj privrede, sa opštim ciljem da se ojača ukupna privredna aktivnost u Banatu.

Specifični ciljevi kojima teži RCR Banat, u okviru Sektora za razvoj privrede jesu:

  • Podrška sektoru MMSPP u unapređenju efikasnosti korišćenja resursa,
  • Podrška razvoju sektora MMSPP koji rade u poljoprivrednim i proizvodnim delatnostima,
  • Promovisanje privrede zasnovane na znanju i inovacijama,
  • Privlačenje investitora u region.

Sve usluge namenjene sektoru MMSPP predstavljaju deo, kako nacionalnih, tako i pokrajinskih razvojnih programa, a realizuju se kroz pojedinačne aktivnosti/projekte finansirane domaćim i ino sredstvima.

Najveći deo redovnih aktivnosti u oblasti podrške razvoja sektora MMSPP u Banatu sprovodi se u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i namenjen je novoosnovanim i postojećim MMSPP. Standardizovani set usluga namenjen MMSPP (SSU za MMSPP), koji RCR Banat sprovodi u partnerstvu sa RAS podrazumeva pet vrsta usluga, koje su besplatne i uključuju informacije, obuke, konsalting, promocije i mentoring.

Informacije

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MMSPP, zadrugama i klasterima u vezi sa započinjanjem poslovanja, nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu, dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) itd;

Obuke

Obuke namenjene postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju različite teme uključujući: Obuka za početnike u poslovanju, Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama, Finansijsko upravljanje, Marketing i prodaja, Izvoz – za one koji prvi put izvoze, Elektronsko poslovanje, Inovacije, Pregled standard kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje, Informacione tehnologije i poslovanje, Priprema za jedinstveno evropsko tržište, Investiciona spremnost.

Konsalting

Konsalting podrazumeva pružanje pomoći pri izradi poslovnog plana, pomoć u pripremi dokumentacije za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede, Razvojna Agencija Srbije, Fond za razvoj Republike Srbije, Garancijski fond Vojvodine, itd.

Mentoring

Mentoring predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, preduzeće/preduzetnik je u stanju da prima ravnomernu, vremenski rasporedjenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata.

Promocija

Organizacija radionica, info dana i drugih javnih skupova na kojima se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

MMSPP su u mogućnosti da koriste sve usluge u okviru SSU za MMSPP potpuno besplatno, a sve detaljnije informacije sadržane su u Programu SSU za MMSPP. 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: