Usluge

Sektor za razvoj privrede

Potencijal mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) u obavljanju privredne delatnosti stimuliše se kroz realizaciju godišnjih operativnih planova Sektora za razvoj privrede, sa opštim ciljem da se ojača ukupna privredna aktivnost u Banatu.

Specifični ciljevi kojima teži RCR Banat, u okviru Sektora za razvoj privrede jesu:

 • Podrška sektoru MMSPP u unapređenju efikasnosti korišćenja resursa,
 • Podrška razvoju sektora MMSPP koji rade u poljoprivrednim i proizvodnim delatnostima,
 • Promovisanje privrede zasnovane na znanju i inovacijama,
 • Privlačenje investitora u region.

Sve usluge namenjene sektoru MMSPP predstavljaju deo, kako nacionalnih, tako i pokrajinskih razvojnih programa, a realizuju se kroz pojedinačne aktivnosti/projekte finansirane domaćim i ino sredstvima.

Najveći deo redovnih aktivnosti u oblasti podrške razvoja sektora MMSPP u Banatu sprovodi se u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i namenjen je novoosnovanim i postojećim MMSPP. Standardizovani set usluga namenjen MMSPP (SSU za MMSPP), koji RCR Banat sprovodi u partnerstvu sa RAS podrazumeva pet vrsta usluga, koje su besplatne i uključuju informacije, obuke, konsalting, promocije i mentoring.

Sektor za regionalni razvoj i projekte

 • Sprovođenje politike regionalnog razvoja i koordinacija razvojnih aktivnosti u regionu;
 • Zastupanje interesa i predstavljanje Banata na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Uspostavljanje međunarodne, prekogranične, međuopštinske i međusektorske saradnje;
 • Priprema lokalnih i regionalnih strateških razvojnih dokumenata i planova;
 • Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Banata;
 • Iniciranje i koordinacija procesa prioritetizacije projekata od lokalnog i regionalnog značaja;
 • Pronalaženje adekvatnih izvora finansiranja za realizaciju projekata;
 • Identifikacija, priprema i realizacija projekata;
 • Učestvovanje u radnim grupama, formiranim u okviru nacionalnih i internacionalnih programa;
 • Uspostavljanje i unapređenje saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama na nacionalnom i  međunarodnom nivou;
 • Sprovođenje istraživanja, analiza i studija u skladu sa potrebama regiona;
 • Podrška razvoju postojećih i uspostavljanju novih regionalnih entiteta;
 • Organizovanje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja iz oblasti strateškog planiranja i pripreme i realizacije projekata.

Sektor za finansije i IT

Uloga sektora iz oblasti finansija se u skladu sa savremenim globalnim trendovima razvija  u više pravaca. Jedna od najvažnijih uloga je prikupljanje, koncentrisanje, raspoređivanje novčanih sredstava, zatim adekvatno funkcionisanje sistema plaćanja, alokacija finansijskih sredstava i efikasan transfer u okviru realnog vremena  za rad i funkcionisanje RCR. Sektor kao jedan od oslonaca RCR predstavlja logističko-tehničku podršku drugim sektorima sa kojima u sinergiji čini kompaktnu celinu na kojoj se zasniva ukupan rad.

U okviru sektora se obavljaju poslovi vezani za računovodstvo i u saradnji za licenciranom knjigovodstvenom agencijom vrše se sve potrebne radnje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Uloga sektora iz oblasti informacionih tehnologija ogleda se u prikupljanju, analizi i obradi informacija o regionu Banata, kao i njihovo prezentovanje stanovništvu, malim i srednjim preduzećima i svim zainteresovanim stranama, putem portala www.banat.rs  i putem ostalih elektronskih i štampanih medija.

Pored redovne tehničke podrške svim sektorima posebna pažnja posvećuje se razvoju sistema elektronske uprave kao i razvoju mehanizama za efikasniju pripremu i praćenje projekata.

U okviru sektora razvijaju se softverske aplikacije bazirane na najnovijim tehnologijama koje zaposlenima omogućavaju brži i efikasniji rad uz mogućnost transparentnije i efikasnije kontrole rezultata (MyProject, Sistem 48, Elektronsko glasanje, E-uprava, aplikacije interne komunikacije, i aplikacije za prikupljanje i analizu podataka za potrebe projekata u kojima RCR Banat učestvuje).

Sektor za projekte i informacione tehnologije u saradnji sa ostalim sektorima aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji projekata koji direktno doprinose poboljšanju društveno-ekonomskih prilika u Banatu i šire.

Sektor u okviru svojih redovnih aktivnosti sprovodi i obuke iz oblasti primene IT u privredi i poljoprivredi, obuke iz oblasti elektronskog poslovanja i obuke primene IT u poslovanju.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: