Sistematičan razvoj kroz unapređenje turističke infrastrukture u opštini Sečanj

Turizam, odnosno ruralni turizam je jedan od prioriteta razvoja opštine Sečanj, prepoznat i definisan u važećim strateškim dokumentima. Jedan od osnovnih preduslova za razvoj turizma jeste čisto i sigurno okruženje, koje nužno mora biti i adekvatno opremljeno turističkom infra i suprastrukturom kako bi privuklo interesovanje posetilaca. U tom smislu, Opština Sečanj će u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, u okviru ovog projekta izraditi projektno-tehničku dokumentaciju kampa na Tamišu, ali i sveobuhvatnu analizu turističkih potencijala opštine, zatim, organizovaće edukacije za turističke činioce na području opštine i studijsku posetu vršačkoj regiji, koja svojim primerima i velikim iskustvom učesnicima treba da približi i prenese modele i da ideje za dalji razvoj turističkih potencijala sredine iz koje dolaze.

Cilj projekta:

Stvaranje preduslova za održivi razvoj turizma na području opštine.

Period implementacije:

Maj –novembar 2019. godine

Vrednost projekta:

1.200.000 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: