Zajedničkim delovanjem ka smanjenju rizika od elementarnih nepogoda

Sve elementarne nepogode koje su nas zadesile u zadnjih deset  godina, (poplave, snežni nanosi, olujni vetrovi, obilne kiše), suočili su nas sa činjenicom da materijalni, kadrovski i organizacioni kapaciteti grada Zrenjanina nisu dovoljni za kontinuirano i preventivno delovanje u otklanjanju uzroka za vanredne situacije. Sve učestalija i izraženija manifestacija hidrometeoroloških ekstrema tokom prethodnih godina, kao i slične prognoze na globalnom planu za naredni period, nameću potrebu da se pripreme sve neophodne službe kao i sami građani za  delovanje u takvim situacijama, da se jačaju njihovi kapaciteti i razvija međupštinska saradnja u oblasti civilne zaštite, odnosno smanjenja i upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda u vanrednim situacijama.

Projekat predviđa izradu Elaborata o mogućnostima uspostavljanja Situacionog i trening centra u Zrenjaninu, zatim organizaciju taktičkih vežbi koje bi okupile pripadnike relevantnih struktura sa teritorije Banata (jedinice civilne zaštite, dobrovoljna vatrogasna društva…) i edukacije učenika osnovnih škola o ponašanju u vanrednim situacijama koje se mogu desiti u njihovoj okolini.

Cilj projekta:

Jačanje kapaciteta i kreiranje uslova za umrežavanje subjekata zaštite i spasavanja, radi zajedničkog delovanja u slučaju vanrednih situacija.

Period implementacije:

Oktobar 2020. – april 2021. godine

Vrednost projekta:

1.224.000 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: