SMILE Project – Sastanak WP – T1

Regionalni centar za društveno-ekonosmki razvoj – Banat je, 15-og novembra 2018 god. na Zlatiboru, organizovao sastanak sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, Razvojne Agencije Srbije i Regionalnih razvojnih agencija, kako bi se inicirao dijalog sa regionalnim i nacionalnim donosiocima odluka i njihovim asocijacijama na temu kojom se bavi projekat SMILE, ali i izazovima istaknutim u istraživanjima sprovedenim u okviru projekta.  Prisutni su se složili da je ključno u budućnosti podržati transportne politike sa ciljem smanjenja emisija staklenih gasova i primenu mera u oblasti održive mobilnosti i smanjenja emisije CO2.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: