Integrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu

Rezime projekta:

Cilj projekta Danube Indeet je da olakša efikasnost i širenje upotrebe energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu putem istraživanja i diseminacije efikasnih mogućnosti povezivanja sektora kao što je primena vodonika i “vehicle-to-grid” (V2G) koncepta. Usled faktora životne sredine kao što su dnevni ciklus sunčevog zračenja ili nepravilna priroda brzine vetra, ne može se uspostaviti kontrola nad proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora, što je čini nepredvidivom, pa se stoga teško integriše sa elektranama sa osnovnim opterećenjem koje stalno rade. Alternative za skladištenje i konverziju energije i novi ekosistemi koji koriste fluktuirajuću električnu energiju, kao što su proizvodnja vodonika i V2G, povećavaju efikasnost i ekološke prednosti obnovljivih izvora energije. Tehnologije su dostupne, ali su potrebni novi koncepti da bi se one povezale i stvorile sinergije. Dok javne politike podržavaju energetsku tranziciju, opštinama i gradovima je često potrebna podrška za njeno efikasno sprovođenje. Danube Indeet projekat će doprineti rešavanju ovih izazova sprovođenjem pravnih i tehničkih analiza, kreiranjem kompleksnih modela zasnovanih na podacima koje su prikupili partneri, istraživanjem ekonomskih i socijalnih mogućnosti, pokretača i prepreka i konačno obuhvatanjem svih tih rezultata za predlaganje preporuka politika zasnovanih na dokazima i strateškog okvira za Dunavski region.

Tokom projekta, biće analizirani lokalni infrastrukturni okviri u svakom regionu koji učestvuje u projektu i ispitaće se već postojeći pristupi za integraciju energije iz obnovljivih izvora. Podaci se unose u računski model zasnovan na matematičkoj optimizaciji kako bi se dobila idealna “zelena infrastruktura” u smislu rada i ekonomije. Model će biti testiran, validiran i prerađen u šest pilot regiona, ali i u odnosu na teorijske scenarije. Rezultati u kombinaciji sa zaključcima analize pravnog okvira pružaju široku osnovu za preporuke politika i za strategiju za integrisane energetske i transportne sisteme u Dunavskom regionu. Da bi se osiguralo ugrađivanje rezultata projekta, biće sprovedena dalja istraživanja nivoa i faktora prihvatljivosti za V2G, primenu vodonika i drugih koncepata obuhvaćenih projektom. Ovi rezultati će se distribuirati, diskutovati i dalje uzimati u obzir kroz aktivnosti umrežavanja i politika saradnje, čime će se doprineti zelenijem i energetski efikasnijem Dunavskom regionu.

Projektno partnerstvo:

 1. Univezitet primenjenih nauka Lancut
 2. Opština Ruhstorf an der Rot
 3. Institut za energiju na Univerzitetu Johannes Kepler u Lincu
 4. Udruženje građana „No Gravity
 5. URBASOFIA
 6. Alba Julija Udruženje za razvoj među zajednicama
 7. Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat doo
 8. Regionalna razvojna agencija Južne Češke – RERA
 9. LIR Evolution
 10. Univerzitet u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 11. Paks Transportation doo
 12. Opština of Ulcinj

Pridruženi partneri:

 1. EurA AG
 2. Bavarsko državno ministarstvo za ekonomska pitanja, regionalni razvoj i energetiku
 3. Grad Senec
 4. Javno Preduzeće „Putevi Srbije“
 5. Južnočeški region
 6. Savez gradova i opština južnočeške regije
 7. Grad Derventa
 8. HUMDA – Mađarska agencija za razvoj mobilnosti
 9. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske (odgovorno za koordinaciju PA2)

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

01.01.2024. – 30.06.2026.

VREDNOST PROJEKTA:

Budžet projekta: 2.664.080,00 EUR; Interreg finansiranje: 2.131.264,00 EUR

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: