CICRLE Project

Promocija principa i praksi cirkularne ekonomije („od kolevke do kolevke“, umesto potpuno neodrživog linearnog modela, zasnovanog na procesu „od kolevke do groba“) na teritorijama uključenih u CIRCLE projekat Jadransko-Jonskog regiona, predstavlja sjajnu priliku za sanaciju životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promena kao i za otvaranje novih „zelenih“ preduzeća i novih „zelenih“ radnih mesta. Zapravo, iako međunarodna naučna javnost i političke zajednice široko promovišu koncept cirkularne ekonomije, on je i dalje prilično nedefinisan, sa veoma širokim granicama, a njegova konkretnost i praktična održivost još uvek nisu u potpunosti shvaćene od strane institucija, ekonomskih aktera i lokalne zajednice uopšte.

CIRCLE projekt će planirati i razviti Circularne laboratorije za u Innovation Resilient Cities Labs (CIRCLabs), kroz koji će se dizajnirati i testirati inovativni modeli kružne ekonomije u 4 pilot polja: industrijska simbioza; elektronski otpad; organski otpad i otpad od rušenja.

CILJ PROJEKTA:

Opšti cilj projekta je promocija modela upravljanja/reciklaže otpada zasnovanog na najjačem i difuznom sprovođenju principa cirkularne ekonomije u Jadransko-Jonskom regionu, koji neće zaostajati u odnosu na ostale najrazvijenije regione u Evropi, zahvaljujući planiranju i primeni pristupa saradnje uključujući različite projektne partnere koji će delovati kao lokalni i regionalni pokretači, inovatori, učesnici zelenog poslovanja, administrativni i finansijski akteri unutar urbanih područja, koja su glavni proizvođači otpada, ali i mesta na kojima inovativni modeli/rešenja mogu biti dizajnirani i primenjeni.

Period implementacije

30 MESECI

februar 2020 – jul 2022. godine

Vrednost projekta

1.862.020,00 €

izvor finansiranja

Interreg V-B Adriatic-Ionian

program

Dokumenta za preuzimanje

D.T.1.2.1 - CIRCLabs joint model summary ser

D.T.1.2.1 - CIRCLabs joint model summary eng

1st Press release - CIRCLE

CIRCLE Liflet ENG

CIRCLE Liflet SER

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: