Pilot akcije na teritoriji grada Zrenjanina: Uključi se, E-cikliraj!

U cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom u gradu Zrenjainu, u toku je pilot akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada (e-otpada).

U skladu sa Ugovorom o preuzimanju otpadnih materijala, potpisanim avgusta meseca prošle godine izmedju Grada Zrenjanina i preduzeća EKO-METAL d.o.o. kao ovlašćenog operatera za preuzimanje otpada, u utorak 08.03.2022. godine organizavano je prvo preuzimanje e-otpada prikupljenog u prethodnom periodu na teritoriji grada Zrenjanina.

Prikupljanje, transport i privremeno odlaganje vršeno je opremom pribavljenom decembra meseca prošle godine, u saradnji sa JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin koje je imalo ključnu ulogu u dosadašnjim aktivnostima. Oprema je obezbeđena kroz projekat “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” – CIRCLE, koji Regionalni centrar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje- ADRION.

U ovom pilot periodu u akciju su uključeni Gradska uprava Grada Zrenjanina, javna preduzeća i mesne zajednice sa teritorije grada Zrenjanina. Zahvaljujući  podršci gradske uprave, u vrlo kratkom roku prikupljeno je blizu 2 tone e-otpada. Stari računari, štampači, skeneri i sav drugi prikupljeni e-otpad odvežen je na tretman dalje reciklaže i trajnog zbrinjavanja. U narednom periodu planiramo uključivanje i drugih pravnih lica, a posebna pažnja biće usmerena na edukaciju i informisanost građana, sa akcentom na naše najmlađe sugrađane. Takođe, u saradnji sa JKP „Čistoća i zelenilo“ planiraju se i druge slične akcije koje će za cilj imati čistiji Zrenjanin i zdraviju životnu okolinu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: