Prvi sastanak projektnog tima

Prisutni:
Aleksandar Starčević – rukovodilac projekta – Grad Zrenjanin
Darko Vukić – finansijski menadžer – Grad Zrenjanin
Iudit Bere-Smeredi – Koordinator projekata – Opština Temišvar
Mihai-Eugen Valceanu – junior ekspert – Opština Temišvar
Diana Mihaela – Nica – senior ekspert – Opština Temišvar
Ella Sipetan – predstavnik – opština Temišvar
Irena Živković – finansijski ekspert – RDA Banat
Branislav Milosav – Koordinator aktivnosti – RRA Banat
Dragana Dorožan – menadžer za komunikacije – RDA Banat
Stanislav Žirović – IT ekspert – RDA Banat
Stanciu Vlad Cristian – finansijski asistent – ROSENC
Basaraba Andrei-Ovidiu – Ekspert za energetsku efikasnost – ROSENC
Birau Alina-Geogiana – Asistent menadžera projekata – ROSENC
Dan Aurel Diaconu – zamenik gradonačelnika – Opština Temišvar – član JSC
Radu Dragos Dimeca – predsednik – ROSENC – član JSC
Duško Radišić – pomoćnik gradonačelnika grada Zrenjanina – član JSC

Prvi sastanak projektnog tima održan je u sredu, 21. avgusta 2019. godine u Zrenjaninu, u prostorijama CR Banat, sa početkom u 10:00 časova. Sastanku je prisustvovala većina članova projektnog tima, kao JSC članovi. Sastanak je vodio menadžer projekta – Aleksandar Starčević i koordinator aktivnosti – Branislav Milosav, obrađene su sledeće teme dnevnog reda, koji su prethodno razmatrali i odobrili projektni partneri:

 • Prezentacija članova projektnog tima
  Da bi se uspostavila dobra komunikacija u okviru projekta i jasno razumevanje dužnosti, na početku sastanka svaki član tima se predstavio.Projektni tim se složio da je komunikaciju ključna za dobar projekat kao i jedan o preduslova za njegovu uspešnu realizaciju i implementaciju.
 • Uvod u projekat i njegove aktivnosti
 • Predstavljanje i usvajanje Akcionog plana
  Rasprava se nastavila drugom i trećom tačkom dnevnog reda, u okviru kojih je menadžer projekta ukratko predstavio projekat, a koordinator aktivnosti je predstavio detaljan plan aktivnosti, koji je pripremio RCR Banat. Plan aktivnosti sadrži projektne aktivnosti i pod-aktivnosti, rezultate kao i vremenske okvire za relaizaciju aktivnosti. Članovi tima imali su priliku da pregledaju Akcioni plan pre sastanka i daju svoje komentare na verziju nacrta. Akcioni plan je razrađen do detalja i usvojen je od strane projektnih partnera.
 • Predstavljanje i usvajanje komunikacionog plana
  Menadžer za komunikacije – Dragana Dorožan predstavila je Plan komunikacije, pripremljen od strane RCR Banat, koji je definisao unutrašnje i spoljašnje komunikacija u okviru projekta, kao i predviđene načine za promovisanje transparentnosti i vidljivosti projekta „Pametna i održiva potrošnja energije – SASEC“, aktivnosti projekta kao i sam značaj projekta. Plan komunikacije je pripremljen u skladu sa zahtevima INTERREG IPA CBC Rumunija-Srbija programa.
  i biće revidiran nakon usvajanja logotipa i vizuelnog identiteta projekta. Svi članovi tima imali su priliku da pregledaju predlog komunikacionog plana pre sastanka. Komunikacioni plan je usvojen od strane svih projektnih partnera.
 • Osnivanje zajedničkog upravljačkog komiteta – JSC

Prema sporazumu o partnerstvu i obrascu za prijavu projekta, zajednički upravni odbor (JSC) projekta „Pametna i održiva potrošnja energije -SASEC“ osnovan je Odlukom gradonačelnika grada Zrenjanina a čini ga 6 članova – pravni zastupnici projektnih partnera, rukovodilac projekta i menadžer finansija.

 • Rasprava o najvažnijim aktivnostima koje predstoje
  Sve aktivnosti sadržane u Planu aktivnosti, posebno one koje su predviđene za prvi kvartal, pregledane su i o njima je razgovarano na sastanku. Takođe je razgovarano i o planovima javnih nabavki u cilju dobre koordinacije i dinamike izvršenja aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je organizovanju početne konferencije u Temišvaru.
  Nakon sastanka projektnog tima održan je sastanak zajedničkog upravljačkog komiteta – JSC.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: