DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.3

O „DanuP-2-Gas” PROJEKTU

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR PA2 ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu spajajući sektore električne energije i gasa.

Na čemu trenutno radimo …

Dobrodošli u treći službeni bilten projekta „DanuP-2-Gas”! Sa 2021. godinom projekat je ušao u svoj drugi period implementacije koji će trajati sve do kraja juna 2021. godine.

U ovom momentu, projekat „DanuP-2-Gas“ je prevashodno usmeren na kontinuirani razvoj okvira za prikupljanje i dokumentovanje relevantnih sadržaja u vezi sa potencijalima i mogućnostima za podršku prihvatanja energije iz obnovljivih izvora i novih tehnologija skladištenja energije putem spajanja sektora u zemljama iz kojih dolaze partneri na projektu. Ono što je najvažnije, projektni partneri su bili uključeni u uspostavljanje metodologije i osnovne strukture za prikupljanje ključnih podataka koji se odnose na sledeće teme: (1) procena dostupnosti biomase i postojeće infrastrukture za identifikovanje i optimizaciju potencijala za spajanje sektora, i (2) korisnički zahtevi u vezi sa interfejsom i glavnim funkcionalnostima Dunavske energetske platforme koja se trenutno razvija.

U okviru trećeg radnog paketa, fokus partnera bio je na prvoj aktivnosti – Analiza zakonodavnih okvira. Projektni partneri su napravili Strukturu za procenu okvira u kontekstu nacionalnih politika, koja će biti osnova za izradu nacionalnih izveštaja sa akcentom na izvodljivost i potencijalne pravne i administrativne prepreke za implementaciju investicija povezanih sa tehnologijama i sektorima koji su u fokusu „DanuP-2-Gas“ projekta. Sledeći korak je održavanje radionice u maju, koja će biti posvećena diskusiji o budućem radu na nacionalnim izveštajima. Pored toga, projektni partneri bili su usredsređeni na finaliziranje strukture Kataloga subvencija koji će dati sveobuhvatan pregled raspoloživih programa i mehanizama finansiranja na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, koji se mogu koristiti za podršku investicijama u energetsku sigurnost, energiju iz biomase, povezivanje sektora, ali i druga područja od interesa za „DanuP-2-Gas“ projekat. Partneri su počeli da unose podatke o postojećim mehanizmima podrške specifičnim za njihov region i državu. Očekuje se da će razvoj Kataloga subvencija biti završen u trećem periodu implementacije projekta i biće dostupan svim zainteresovanim stranama putem Dunavske energetske platforme.

DUNAVSKA ENERGETSKA PLATFORMA

Mrežni alat koji će biti dizajniran tako da poveže i ojača saradnju između ključnih predstavnika zainteresovanih strana energetskog sektora u Dunavskom regionu sa posebnim akcentom na koncepte obnovljivih izvora energije i skladištenja energije. Platforma će služiti kao izvor informacija i veza između predstavnika zainteresovanih strana iz javnog i privatnog sektora kako bi se osigurao efikasan protok informacija, prenos znanja i sinergijska saradnja u oblasti efikasnog skladištenja i energetskog planiranja. Zasnivaće se na postojećoj platformi razvijenoj u okviru DTP projekta ENERGY BARGE (https://energy-barge.eu/), koja će biti poboljšana dodatnim funkcijama.

Veoma važan alat, koji će biti dostupan preko interaktivne Dunavske energetske platforme biće i Transnacionalni atlas obnovljive energije (Transnational Renewable Energy Atlas) – poseban alat koji će pružati međunarodne podatke o biomasi i energetskoj infrastrukturi. Atlas će omogućiti bolju eksploataciju postojećih potencijala energije iz biomase u Dunavskom region.

Da bismo dizajnirali platformu u skladu sa potrebama i željama njenih budućih korisnika, raspisali smo javni poziv za prikupljanje povratnih informacija od zainteresovanih strana u obliku dva upitnika. Prvi upitnik se odnosio na funkcionalnost i sadržaj platforme uopšte, dok se drugi posebno odnosio na podatke o infrastrukturi i resursima biomase. Svi partneri su već započeli sa prikupljanjem navedenih podataka kako bi se stekao dobar pregled dostupnosti podataka i mogućih poteškoća. Javni poziv za prikupljanje povratnih informacija je završen 1. aprila 2021. godine i od tada partneri vrše prilagođavanja tabela za biomasu i infrastrukturu.

Da biste ostali u toku sa razvojem Dunavske energetske platforme, posetite službenu stranicu projekta i pratite „DanuP-2-Gas“ projekat na društvenim mrežama.

DRUGI PROJEKTNI SASTANAK I SASTANAK ZAINTERESOVANIH STRANA

Energetska agencija Savinjske, Šaleške i Koroške regije (KSSENA) je 3. marta 2021. godine organizovala Drugi sastanak projektnih partnera „DanuP-2-Gas“ i sastanak zainteresovanih strana.

Onlajn događaj održan u formi videokonferencije je imao dve glavne sesije.

Prva sesija bila je fokusirana na pozadinu i kontekst projekta, identifikovanje potencijala razvoja, postojećih „uskih grla“ i prepreka, strateških partnera, ali i eksternih zainteresovanih strana i predstavnika ključnih ciljnih grupa. Svi projektni partneri su veoma zahvalni na učešću svih zainteresovanih strana i smatraju da je sastanak bio veoma koristan sa aspekta sticanja novih informacija.

Spisak svih zainteresovanih strana koji su doprineli događaju i prezentacije koje su održali gosti dostupni su na zvaničnoj veb stranici projekta „DanuP-2-Gas“: Pročitajte više >> Drugi deo događaja bio je posvećen sastanku upravnog odbora projekta i internoj komunikaciji projektnih partnera, kako bi se razgovaralo o završetku i planiranju tekućih i budućih aktivnosti. Događaj je vodio ekspert iy oblasti energetike i projektni menadžer iz agencije KSSENA, gospodin Niko Natek, koji je privukao pažnju učesnika i doprineo opštem uspehu događaja.

TERITORIJALNE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI:BAVARSKA

Bavarska se nalazi na jugoistoku Nemačke. Sa više od 13 miliona stanovnika, Bavarska je druga najmnogoljudnija oblast u Nemačkoj. Graniči se sa Austrijom i Češkom i stoga igra važnu ulogu u transnacionalnoj saradnji. Tokom poslednjih decenija, emisija CO2 mogla bi biti smanjena za 15% (poređenje podataka iz 2016. i 1996. godine). Kako bi postigla klimatske ciljeve EU, Vlada Bavarske promoviše povećanu upotrebu obnovljivih izvora energije i finansira projekte za sprovođenje energetske tranzicije. Tokom 2020. godine Bavarska Vlada je osnovala Državnu agenciju za energetiku i zaštitu životne sredine (Landesagentur für Energie und Klimaschutz – LENK), kako bi objedinila stručnost i snagu različitih bavarskih regija, njihovih institucija, vlada i kompanija u cilju daljeg i bržeg napretka u pogledu energetske tranzicije.

Tokom 2017. godine, 44% bruto potrošnje električne energije generisano je iz obnovljivih izvora energije, uglavnom iz energije vode i sunca, ali i iz biogasa. Biogeni resursi igraju još veću ulogu u proizvodnji toplote.

Prema Akcionom programu za energiju („Aktionsprogramm Energie“) bavarskog Ministarstva za ekonomiju, poljoprivredu i energetiku, Bavarska planira da proširi proizvodnju energije pomoću fotonaponskih instalacija i vetroelektrana. Drugi stub je proizvodnja toplote iz biogenih resursa, koji će se u budućnosti intenzivnije kombinovati sa istovremenom proizvodnjom električne energije i/ili sa prethodnom preradom u gas i pretvaranjem u električnu energiju u CHP postrojenjima. Pokrajina je usvojila i Bavarsku strategiju za vodonik. U Bavarskoj postoje projekti koji daju pregled postojeće biomase i ostalih obnovljivih izvora energije. Jedan od njih je i „Energetski Atlas Bavarske“ („Energieatlas Bayern”). Interaktivne mape prikazuju obnovljive izvore energije, postrojenja i informacije o stanju energetske tranzicije u različitim regionima. U projektu „DanuP-2-Gas“ ove informacije će se iskoristiti i proširiti Informacijama o različitim vrstama biomase i infrastrukture i u skladu sa tim će se stvoriti dodatna vrednost. Pored toga, ulažu se napori na nivou lokalnih samouprava da se preciznije evidentira energija iz postrojenja za obnovljive izvore energije.

Drugi projekat, „Energetski monitor“ („Energiemonitor“), koji realizuje Bayernwerk Netz Ltd. ilustruje proizvodnju viška energije iz obnovljih izvora evidentiranjem i ažuriranjem svih proizvođača i potrošača električne energije u gradu Ruhstorf an der Rot, iz kojeg dolazi i vodeći partner projekta „DanuP-2-Gas

Sa power-to-gas čvorištima, energetska efikasnost u Bavarskoj se može još više povećati. „DanuP-2-Gas” i drugi budući projekti doprineće ostvarivanju ciljeva Bavarske Vlade u daljnjem razvoju energetske tranzicije.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: