ZAVRŠETAK DanuP-2-Gas PROJEKTA

U periodu energetske nestabilnosti na globalnom nivou, ali klimatskih promena usled zagađenja izazavanog upotrebom fosilnih goriva, ceo svet mora da se prilagođava i menja ustaljene navike u proizvodnji i potrošnji energenata, a posebno električne i toplotne energije. Prioritet postaju zaštita životne sredine i energetska stabilnost i nezavisnot, a put ka tome su obnovljivi izvori energije, inovativne tehnologije i energetska efikasnost. Srbija ima ogroman potencijal u obnovljivim izvorima energije za proizvodnju toplotne i električne energije. Najveći potencijal za korišćenje ima biomasa, zatim hidroenergija, solarna energija, geotermalna energija i na kraju, energija vetra. Pored toga, mere energetske efikasnosti su prepoznate kao novi izvor energije koji je neophodno unaprediti u svim sektorima potrošnje.

U skladu sa tim, Regionalni centar za drušveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat), kao institucija koja se bavi društveno – ekonomskim razvojem regiona, je u prethodnom periodu nakon izvršene analize postojećeg stanja i sagledavanja potreba regiona, inicirao realizaciju niza projektata koji se tiču klimatskih promena. Jedan od najznačajnijih i sigurno naijinovativnijih projekata je “DanuP-2-Gas: Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy” u okviru Dunavskog transnacionalnog programa čija se implementacija formalno završava 31. decembra ove godine. Projekat ukupne vrednosti 2.553.726,85 evra, u trajanju od 30 meseci, realizovao je Tehnološki centar za energiju – Univezitet primenjenih nauka Lancut iz Nemačke u saradnji sa RCR Banat-om i još 22 partnera i saradnika iz zemalja Dunavskog regiona. Osnovna ideja projekta je da obuhvati dalji razvoj tehnologije i implementaciju power-to-gas elektrana sa metanacijom u Dunavskom regionu. U tom cilju razvijena je Dunavska energetska platforma, veb-stranica sa setom korisnih alata uz pomoć kojih investitori i drugi zainteresovani akteri mogu pronaći potrebne informacije za pokretanje pilot i demonstracionih postrojenja (www.danup2gas.eu). Završetak projekta je obeležen spektakularnom finalnom konferencijom, koja je održana 17. novembra 2022. godine u Budimpešti u organizaciji Slobodne luke MAHART. Konferencija je održana kao hibridni događaj (on-lajn i lično) i okupila je ne samo projektne partnere i pridružene partnere saradnike, nego i predstavnike klučnih evropskih institucija, naoučno-obrazovnog i energetskog sektora. Veliki značaj ovog projekta ogleda se u tome što podstiče transnacionalnu saradnju i sinergiju među ključnim akterima u energetskom sektoru, istraživanju i razvoju, javnom sektoru i preduzećima kako bi doprineo poboljšanju energetske efikasnosti i bezbednosti u Dunavskom region, ali i doprineo približavanju klimatskoj neutralnosti.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: