Održan prvi radni sastanak sa predstavncima zainteresovanih strana – Zrenjanin 17.05.2021

U ponedeljak, 17.05.2021. godine, u Zrenjaninu, organizovan je prvi prvi radni sastanak sa predstavncima zainteresovanih strana  u okviru projekta „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” (eng. Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – CIRCLE).

Sastanak je okupio predstavnike lokalnih vlasti Grada Zrenjanina, Javnih komunalnih preduzeća, partnera na projektu, eksperata iz oblasti upravljanja otpdom, kao i predstavnike privrede i visoko obrazovnih institucija. Organizovan je kao prvi sastanak Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije (CIRCLabs) Zrenjanin, koja će biti usmerena na elektronski i otpad električne opreme, , sa ciljem organizovanja procesa održivog upravljanja elektronskim otpadom, zasnovanog na principima cirkularne ekonomije. Takođe, sastanak je bio posvećen diskusiji na temu pokretanja Pilot-demonstracionog modela prikupljanja, transporta i odvajanja elektronskog otpada i potencijalno njegovog tretmana i ponovne upotrebe u budućnosti, odnosno sagledavanju mogućnosti za formulisanje održive strategije ovog novog cirkularnog poslovnog modela u gradu Zrenjaninu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: