Projekat “CIRCLE” Regionalnog centra Banat donosi nove modele u oblasti upravljanja otpadom za Grad Zrenjanin

Koncept cirkularne ekonomije široko se promoviše u okviru evropske politike i to je nedvosmisleno prikazano kako u „Evropskom zelenom dogovoru“ (EGD) iz 2019. godine, tako i u novom „Akcionom planu cirkularne ekonomije“ (CEAP) koji je usvojen 2020. godine. S obzirom na to da je država Srbija na putu ka članstvu u ovoj zajednici, a sa namerom da ovaj globalni trend prenese na nacionalni nivo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), aprila ove godine pripremilo „Mapu puta za cirkularnu ekonomiju u Srbiji“, kao putokaz ka tranziciji sa linearne (uzmi-napravi-baci) na model cirkularne ekonomije (smanjenje stvaranja otpada, povećanje ponovne upotrebe i njegovo recikliranje).

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat je partner na projektu “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” (eng. Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – CIRCLE) koji se realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020 – ADRION. Cilj projekta CIRCLE je unapređenje i širenje znanja o praktičnoj održivosti principa cirkularne ekonomije, kroz zajednički pristup koji uključuje poslovne subjekte, administrativne i finansijske organizacije, kao i civilno društvo u urbanim sredinama, gde se proizvodi najveća količina otpada i gde se istovremeno mogu primeniti inovativno cirkularni poslovni modeli.

U tom kontekstu će u okviru projekta biti uspostavljene „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije“ (CIRCLabs) u državama iz kojih dolaze partnerske organizacije na projektu: Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina,Crna Gaora, a jedna od ovakvih gradskih laboratorija, usmerena na elektronski i otpad električne opreme, biće uspostavljena i u gradu Zrenjaninu, sa ciljem organizovanja procesa održivog upravljanja elektronskim otpadom, zasnovanog na principima cirkularne ekonomije. Istovremeno, biće pokrenut Pilot-demonstracioni model prikupljanja, transporta i odvajanja elektronskog otpada, odnosno njegovog tretmana i ponovne upotrebe u budućnosti.

CIRCLab, kao novi cirkularno poslovni model, biće uspostavljen kroz nekoliko faza (identifikacija – formulacija strategije novog cirkularnog poslovnog modela, planiranje – implementacija, praćenje – razmatranje), a sve planirane aktivnosti treba da doprinesu smanjenju upotrebe prirodnih resursa i energije, a samim tim i smanjenju nastajanja otpada, zagađenja i ostalih negativnih uticaja na životnu sredinu, održavajući vrednost proizvoda, materijala i resursa u ekonomiji što je duže moguće.

Ukupna vrednost projekta CIRCLE je  1.862.020,00 EUR, a period realizacije je februar 2020 – jul 2022. godine.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: