Obuka za pisanje predloga projekata za zaposlene u srednjim školama sa teritorije Grada Zrenjanina

Vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u Srbiji g-din Oskar Benedikt u poseti Regionalnom edukativnom centru Banat RCR Banat je u partnerstvu sa Regionalnim edukativnim centrom Banat, a pod pokroviteljstvom Grada…

Continue ReadingObuka za pisanje predloga projekata za zaposlene u srednjim školama sa teritorije Grada Zrenjanina

Odluka o dodeli ugovora po pozivu za javnu nabavku u otvorenom postupku izgradnje biciklističke staze u Južnom Banatu

Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke i izveštaja o stručnoj oceni ponuda kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku izgradnje biciklističke staze u Južnom Banatu izabrana je ponuda ponuđača "MHM-Projekt" d.o.o.…

Continue ReadingOdluka o dodeli ugovora po pozivu za javnu nabavku u otvorenom postupku izgradnje biciklističke staze u Južnom Banatu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku izgradnje biciklističke staze u Južnom Banatu

Naziv naručioca: „Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat“ d.o.o. Zrenjanin Vrsta postupka javne nabavke: Nabavka usluge se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim…

Continue ReadingPoziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku izgradnje biciklističke staze u Južnom Banatu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: